برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

جدیدترین مقالات

بررسی تأثیربازدید از باغ‌وحش بر ارتقای دانش و نگرش محیط‌زیستی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: باغ پرندگان شهر تهران).

بررسی تأثیربازدید از باغ‌وحش بر ارتقای دانش و نگرش محیط‌زیستی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: باغ پرندگان شهر تهران).

Volume 1, Issue 3 (May-June. 2020)سال 4 دوره 1 شماره 3 زینب اشراقی a، سعید مطهری b* a کارشناسی ارشد آموزش و مدیریت محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد پستی ۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱، ایران b وابستگی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد…
بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

* هلن مربی هروی a، فریبا همتیان b، جلیل بادام فیروز c a سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران b سرپرست و عضو گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران c رییس پژوهشکده و…
مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

ابوذر کشاورز *a، محمود نجفی زیلاییb a دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، کد پستی 9861335856، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ایران Volume 3, Issue 14 (March-April . 2020) دوره…
بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc* a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران b کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران…
بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

Volume 3, Issue 5 (January-February. 2020)سال 3 دوره 5 علیرضا مربی هروی a، کتایون ورشوساز b* a کارشناس ارشد عمران ، شرکت ساختمانی لوتوس ، تهران ، ایران ، کد پستی ١٩٣٨٩٧٥٤٣٣ b گروه محیط زیست،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران ، کد پستی 61349-37333 چکیده…
مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردي دشت ايذه).

مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت ایذه).

* محمود نجفی زیلایی a a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره 3 شماره 12 چکیده مطلب مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد. در این میان، بررسی تغییرات…
نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c* a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی…
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران