برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش FMEA

بهروز خواجوی ۱، سعید جعفری راد۲

۱ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

۲ استادیار ، مرکزتحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، ، کدپستی ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱ ،ایران

 سال ۳ شماره ۶ -۱۳۹۷(April-May. 2019)

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺴﮏ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی­اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪت زﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و زیست محیطی را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﯽ و زی ت محیطی ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ زیست محیطی و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ، ایمنی ﺷﻐﻠﯽ و جنبه های زیستی و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واحدتغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفت. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  و با استفاده از روش FMEA و ﺑﺮای ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع، اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ، ﺷﺪت اثر (RPN)  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﺪد اﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ  برای هر یک از  روش ﻓﻮق ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﮐﻢ و متوسط و بالا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﺑﺮگ FMEA درج ﮔﺮدﯾﺪ. نتایج در این تحقیق نشان داد که ارزیابی ریسک مخاطره آمیز، بیماریزا و حادثه ساز با تعداد ۵ ریسک با اولویت بالا شناسایی شد، همچنین در امتیاز دهی جنبه های زیست محیطی ۲۸ مورد آن دارای بیشترین نمره ریسک زیست محیطی بود که با اثرات بلند مدت و کوتاه مدت ( با برگشت پذیری سریع و برگشت پذیری طولانی) مشهود می باشد که با ارائه راه کارهای قابل قبول و اصلاح ریسک های موجود می توان از بروز اثرات و خطرات جبران ناپذیر انسانی و محیط زیستی به میزان قابل ملاحضه ای جلوگیری کرد.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.04

قبول شده برای چاپ در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

قیمت : 15000 تومان
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=1202
حجم فایل : 93.3 کیلو بایت
تعداد صفحات : 6 صفحه

[zarinpalpaiddownloads id=”44″]شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*

code

مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مدیریت بازیافت