برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

اهداف و زمینه ها

 

ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار یک ژورنال پیوسته به روز شونده می باشد که تحت فرآیندی دقیق (  peer review  ) به بررسی مقالات ارسال شده توسط نویسندگان می پردازد. این ژورنال در مورد آخرین موضوعات مربوط به توسعه از جنبه مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار کاملا به روز است .

از نویسندگان درخواست می شود مقالات چاپ نشده خود را که تحت بررسی زیر نظر داوری هیچ ژورنال دیگری نمی باشد را به آدرس ایمیل ژورنال بفرستند. اهداف ژورنال شامل موارد زیر می باشد اگرچه به موضاعت زیر محدود نمی شود:

ارزیابی و مدیریت چرخه حیات

بازیافت و تفکیک از مبدا

راهکارها و متدهای توسعه پایدار

مدیریت پسماند

اقتصاد و مدیریت زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی

مدیریت محیط زیست

اصلاح فرآیند برای جلوگیری از آلودگی ها

محصولات پاک

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت