برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

هیات تحریریه

 

 پروفسور نارایان کنان دانشگاه تیلورز ؛ کوآلالامپور؛ مالزی

آنالیز شیمیایی؛ شیمی محیط زیست ؛ شیمی آلی

دکتر لطیف عبدالمناف استادیار در دانشگاه پوترا مالزی 

کارشناس در توسعه سیستم ها ؛ مدیریت پسماند؛ حفاظت از محیط زیست و زیست بوم؛ آنالیز سلسه مراتبی در تصمیم گیری

پروفسور افشین ملکی استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ؛ سنندج

مهندسی بهداشت محیط ؛ کنترل و رهگیری آلودگی زیست محیطی ؛ دفع پسماند ؛  فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ؛ نانوتکنولوژی

دکتر هلن مربی هروی ارزیابی چرخه عمر ؛ بازیافت ؛ تفکیک از مبدا ؛ مدیریت زیست محیطی , متد تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره ؛ تجزیه و تحلیل نقاط فرصت, تحدید , ضعف و قوت ؛ تجزیه و تحلیل پارامترهای خارجی سیستم ( فن آوری , سیاست , اقتصاد و اجتماعی ) ؛ ارزیابی ریسک زیست محیطی

دکتر مژگان زعیم دار استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳

سیستم های مدیریت ایمنی،بهداشت ،محیط زیست وامنیت ؛ مطالعات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز ؛طراحی سیستم بهینه حمل و نقل شهری ؛مدیریت راهبردی در محیط زیست؛رویکرد اکوسیستمی در کاهش خطرپذیری بلایا؛مدیریت وبرنامه ریزی شهری در محیط زیست؛بررسی  اثرات زیست محیطی ؛GIS ؛مدیریت مواد زاید شهری

دکتر سیدعلی جوزی استاد دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر سعید مطهری استادیاردانشکده:کشاورزی و علوم پایه رودهن

دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی استادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر مریم رفعتی استادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر هومن بهمن پور استادیار رشته تحصیلی: محیط زیست شاهرود

دکتر نوشین سجادی استادیاردانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:علوم دریایی تهران

دکتر فروغ فرساد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دکتر کتایون ورشوسازاستادیاردانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی اهواز

خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396