برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

هیات تحریریه

پروفسور نارایانان کنان ، دانشگاه مالزی

دکتر لطیف عبدالمناف ، دانشگاه مالزی

پروفسور افشین ملکی ، دانشگاه کردستان

دکتر هلن مربی هروی ، سردبیر نشریه

دکتر مژگان زعیم دار ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر فریبا همتیان خانشیر، کارشناس برنامه ریزی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر سیدعلی جوزی استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر سعید مطهری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده:کشاورزی و علوم پایه

دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، استادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر مریم رفعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر هومن بهمن پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده محیط زیست

دکتر نوشین سجادی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:علوم دریایی تهران

دکتر فروغ فرساد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دکتر کتایون ورشوسازاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397