برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

فرم برقراری ارتباط

مشخصات 

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت