برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

فرم برقراری ارتباط

مشخصات 

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت