برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

Call for paper

Environmental Management and Sustainable Development (EMSD) is calling for papers for the current issues:

Life Cycle Assessment and Management

Life Cycle Thinking

Sustainable Development approaches and methods

Waste Management

Economics of environmental management

Environmental Impact Assessment

Environmental systems

Improved energy efficiency

Process modification for pollution prevention

Sustainability

Sustainable development approaches and methods

Transport and fate of pollutants in the environment

Waste treatment and disposal

دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396