برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

داوران

قرارداد بین ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و داوران انتخابی جهت داوری مقاله علمی منعقد می گردد.مطابق این قرارداد داوران متعهد می گردند که در زمان مشخص شده ( حداکثر ۲۰ روز کاری ) از طرف ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار نسبت  به داوری و اعلام نظر در خصوص مقاله علمی ارسالی اقدام نمایند.میزان حق الزحمه داوری برای هر مقاله براساس مرتبه علمی عضو هیئت علمی با پایه ۵ محاسبه خواهد شد.

 

‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی