برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

داوران

قرارداد بین ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و داوران انتخابی جهت داوری مقاله علمی منعقد می گردد.مطابق این قرارداد داوران متعهد می گردند که در زمان مشخص شده ( حداکثر ۲۰ روز کاری ) از طرف ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار نسبت  به داوری و اعلام نظر در خصوص مقاله علمی ارسالی اقدام نمایند.میزان حق الزحمه داوری برای هر مقاله براساس مرتبه علمی عضو هیئت علمی با پایه ۵ محاسبه خواهد شد.

 

مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)