برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

داوران

قرارداد بین ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و داوران انتخابی جهت داوری مقاله علمی منعقد می گردد.مطابق این قرارداد داوران متعهد می گردند که در زمان مشخص شده ( حداکثر ۲۰ روز کاری ) از طرف ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار نسبت  به داوری و اعلام نظر در خصوص مقاله علمی ارسالی اقدام نمایند.میزان حق الزحمه داوری برای هر مقاله براساس مرتبه علمی عضو هیئت علمی با پایه ۵ محاسبه خواهد شد.

 

خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396