برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

مقایسه و رتبه بندی دامنه اثرات زیست محیطی ریز گرد ها

چکیده مطلب

مرتضی صالحی a، مژگان زعیمدار b، *

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 4, Issue 3 (June-July. 2018

یکی از مهمترین مخاطراتی که در سال های اخیر گریبان گیر اکثر استان های غربی کشور و حتی مرکز ایران شده است پدیده ی ریزگرد می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه و رتبه بندی میانگین اثرات بلافصل ، مستقیم و غیر مستقیم ریزگردها می باشد. آزمون نرمالیته  (Shapiro-Wilk’s test ) نشان داد که داده ها با ۹۵% اطمینان نرمال بوده است . تست آماری One Sample T test  برای تعیین اینکه آیا نمره اثرات بلافصل ریزگردها متفاوت از اثرات مستقیم ریزگردها بود یا خیر اجرا شد و  0/8 = Test Value تعریف شد. میانگین اثرات بلافصل ریزگردها (۱/۴ ± ۰/۴) کمتر از میانگین اثرات مستقیم ریزگردها ۰/۸ بود، اختلاف آماری معنی دار ۰/۴- (۰/۰۲ تا ۰/۸- ۹۵% CI:)  p=.063  t(29)= -1/93وجود داشت . مقدار t منفی نشان می دهد که میانگین اثرات بلافصل ریزگردها کمتر از مقدار فرض شده (۰/۸) است. نمره اثرات مستقیم ریزگردها با اثرات غیر مستقیم ریزگردها با ۷/۲ = Test Value مقایسه شد. میانگین اثرات مستقیم ریزگردها (۹/۱ ± ۸/۰) کمتر از میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها ۲/۷ بود، اختلاف آماری معنی دار ۱/۹- (۲/۵ – تا ۱/۱- ۹۵% CI:)   p=.00   t(29)= -5/5وجود داشت . مقدار t منفی نشان می دهد که میانگین اثرات مستقیم ریزگردها کمتر از مقدار فرض شده (۲/۷) است. نمره اثرات غیر مستقیم ریزگردها با اثرات بلافصل ریزگردها با ۰/۴ = Test Value مقایسه شد. میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها (۲/۳ ± ۲/۷) بیشتر از میانگین اثرات بلافصل ریزگردها ۰/۴ بود، اختلاف آماری معنی دار ۲/۳ (۳ تا ۱/۳ ۹۵% CI:)   p=.00   t(29)= 5/5وجود داشت . مقدار t مثبت نشان می دهد که میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها بیشتر از مقدار فرض شده (۰/۴) است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین اثرات غیر مستقیم حاصل از ریزگردها بیشتر از سایر اثرات می باشد. این اثرات شامل جذب گازهای گلخانه‌ای ، پراکنده کردن و جذب نور خورشید ، تغییر خواص و مشخصه‌های نوری ابرها ، عدم  امنیت قضایی، قحطی و فقر ، اختلال در تنظیم حرارت جو ، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی ، جلوگیری از افزایش دما  ، جلوگیری از فرار حرارت از زمین به فضا ، اتصال به ابرها و اختلال در عملکرد ابرها ، نقصان جدی در مواد مغذی آب اقیانوسها به دلیل وجود عنصر آهن ، دگرگون کردن ترکیب زیستی اقیانوس ها ، رشد بی‌رویه جلبک‌ها و تکثیر فیتوپلانکتون‌ها  ، افزایش میزان دی‌اکسید کربن موجود در آب ، مرگ بسیاری از آبزیان ، کاهش کیفیت وکمیت محصولات کشاورزی ، کاهش ارزش تولیدات کشاورزی ، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و مواد می باشند.

 

چاپ شده در ۹۷.۰۴.۲۷

قیمت : ندارد،[ Indexed for magiran]
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=945
حجم فایل : 188 کیلو بایت
تعداد صفحات : 4 صفحه

[zarinpalpaiddownloads id=”40″]

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)