برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت ایذه).

* محمود نجفی زیلایی a

a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران

Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره ۳ شماره ۱۲

چکیده مطلب

مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد. در این میان، بررسی تغییرات مکانی و تخمین درست آب زیرزمینی نقش کلیدی در مدیریت بهتر این منابع دارد. روشهای میان یابی زمین آماری که در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته اند، قابلیت تخمین پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک در نقاط نامعلوم با در نظر گرفتن همبستگی مکانی مقادیر پارامتر موردنظر را دارند. در این مطالعه، روش زمین آماری کریجینگ معمولی و روش آماری وزن دهی عکس فاصله (IDW) با توان یک تا توان پنج برای میانیابی عمق آب زیرزمینی در مساحت ۳۸ کیلومتر مربع شهرستان ایذه مورد استفاده و مقایسه قرار گرفت. تعداد مشاهدات عمق سطح آب ۳۶ عدد می باشد. برای ارزیابی روش های فوق الذکر از تکنیک اعتبارسنجی متقابل(cross-validation) و برای مقایسه ها از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا و جذر میانگین مربعات خطا استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عمق سطح ایستابی دارای همبستگی مکانی بالایی در این منطقه می باشد. نتایج اعتبارسنجی متقابل نیز حاکی از این بود که در بین روشهای استفاده شده، روش کریجینگ با داشتن حداقل جذر میانگین مربعات خطا، از دقت بالاتری برخوردار میباشد. روش وزن دهی عکس فاصله با توان پنج کمترین دقت را در برآورد عمق سطح ایستابی داشته است.

قبول شده برای چاپ در ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رایگان
لینک کوتاه : http://emsd.ir/?p=1290
حجم فایل : 228 کیلوبایت
تعداد صفحات : 6 صفحه
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران