برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

نویسندگان

ابتدا با استفاده از فایل های   Template تهیه شده بوسیله ژورنال مقاله خود را بصورت فارسی یا انگلیسی مناسب با قالب ژورنال تهیه نمائید . سپس فرم های داوران پیشنهادی را همراه با فرم ثبت نام , فرم اطلاع از سیاست های ژورنال و فرم کپی رایت تکمیل نموده و به ایمیل ژورنال بفرستید . ظرف مدت ۲۴ ساعت از طرف ژورنال رسید خود را دریافت می کنید .

در صورت قبول شدن مقاله شما برای چاپ در ژورنال مقاله تصحیح شده را همراه با رسید بانکی به ایمیل ژورنال بفرستید.

خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397