برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

نویسندگان

ابتدا با استفاده از فایل های   Template تهیه شده بوسیله ژورنال مقاله خود را بصورت فارسی یا انگلیسی مناسب با قالب ژورنال تهیه نمائید . سپس فرم های داوران پیشنهادی را همراه با فرم ثبت نام , فرم اطلاع از سیاست های ژورنال و فرم کپی رایت تکمیل نموده و به ایمیل ژورنال بفرستید . ظرف مدت ۲۴ ساعت از طرف ژورنال رسید خود را دریافت می کنید .

در صورت قبول شدن مقاله شما برای چاپ در ژورنال مقاله تصحیح شده را همراه با رسید بانکی به ایمیل ژورنال بفرستید.

مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)