برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره سوم -سال ۱۳۹۸ - نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

فاطمه علیداقی a، هومن بهمن‌پور b* a دانشجوی گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران چکیده مطلب هدف از این تحقیق، یافتن فرم بهینه طراحی برای ساختمان مجموعه ورزشی چندمنظوره در شهر…
ارزیابی ریسک  واحد تغلیظ  شیمیایی  مولیبدن مجتمع  مس  سرچشمه  به  روش   FMEA

ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش FMEA

بهروز خواجوی 1، سعید جعفری راد2 1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر 2 استادیار ، دانشکده فنی-گروه شیمی ، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر چکیده ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي…
تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

زهرا درویشی a، هلن مربی هرویb,* a کارشناسی ارشد توسعه‌روستایی ، مدیریت توسعه ، دانشگاه تهران ،تهران ، کدپستی، ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران b سردبیر نشریه EMSD، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ، کدپستی،1945833814ایران چکیده مطلب هدف تحقیقعبارت است از ارائهاستراتژی های پیشنهادی توسعه‌ی مناطق روستایی بویژه توسعه پایدار…
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی