برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره سوم -سال ۱۳۹۸ - نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c* a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی…
بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

*زهره بزرگمنش a، هلن مربی هرویb a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستي: ۱۳۸ خراسان ، ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی  1945833814، ایران    (August-September. 2019)دوره 3 شماره 10 چکیده مطلب گردشگران در مناطق…
مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

بهار سرابی a، مژگان زعیم دار b ، * a دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ، تهران ،کدپستی 1987973133 ،ایران b استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون…
استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

* شایان خلیلی ارجقیa a دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران  (June-July. 2019)دوره 3 شماره 8 - 1398 چکیده مطلب مدیریت پسماندهای بیمارستانی تولید شده از نظر نگهداری، جمع آوری و دفع به لحاظ نقش عمده آنها در گسترش…
برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

* محمدعلی حکیم زاده اردکانی a، محمود نجفی زيلايی b a دانشیار ، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱۸۹۱۹۵ ، یزد ، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، یزد ، ایران  (May-June.…
تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

سوسن نظری تابک a، احمد حیدری* b، هلن مربی هرویC ، مجید حسنی مقدم d a  بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کد پستی1985713133، تهران، ايران b بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج…
شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

فاطمه علیداقی a، هومن بهمن‌پور b* a دانشجوی گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران (April-May. 2019) سال 3 شماره 6-1398 چکیده مطلب هدف از این تحقیق، یافتن فرم بهینه طراحی برای…
ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش  FMEA

ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش FMEA

بهروز خواجوی 1، سعید جعفری راد2 1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر 2 استادیار ، مرکزتحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، ، کدپستی 5166616471 ،ایران  سال 3 شماره 6 -1397(April-May. 2019) چکیده ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ…
تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

زهرا درویشی a، هلن مربی هرویb,* a کارشناسی ارشد توسعه‌روستایی ، مدیریت توسعه ، دانشگاه تهران ،تهران ، کدپستی، ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران b سردبیر نشریه EMSD، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ، کدپستی،1945833814ایران چکیده مطلب هدف تحقیقعبارت است از ارائهاستراتژی های پیشنهادی توسعه‌ی مناطق روستایی بویژه توسعه پایدار…
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي در شهر تهران
‌بازیافت زائدات خانگی (بخش پنجم)