برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره سوم -سال ۱۳۹۸ - دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

ابوذر کشاورز *a، محمود نجفی زیلاییb a دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، کد پستی 9861335856، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ایران Volume 3, Issue 14 (March-April . 2020) دوره…
بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc* a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران b کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران…
بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

Volume 3, Issue 5 (January-February. 2020)سال 3 دوره 5 علیرضا مربی هروی a، کتایون ورشوساز b* a کارشناس ارشد عمران ، شرکت ساختمانی لوتوس ، تهران ، ایران ، کد پستی ١٩٣٨٩٧٥٤٣٣ b گروه محیط زیست،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران ، کد پستی 61349-37333 چکیده…
مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردي دشت ايذه).

مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت ایذه).

* محمود نجفی زیلایی a a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره 3 شماره 12 چکیده مطلب مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد. در این میان، بررسی تغییرات…
نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c* a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی…
بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

*زهره بزرگمنش a، هلن مربی هرویb a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستي: ۱۳۸ خراسان ، ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی  1945833814، ایران    (August-September. 2019)دوره 3 شماره 10 چکیده مطلب گردشگران در مناطق…
مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

بهار سرابی a، مژگان زعیم دار b ، * a دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ، تهران ،کدپستی 1987973133 ،ایران b استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون…
‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
مدیریت بازیافت
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397