برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

بایگانی‌ها دوره چهارم-سال ۱۳۹۹ - دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

بررسی تأثیربازدید از باغ‌وحش بر ارتقای دانش و نگرش محیط‌زیستی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: باغ پرندگان شهر تهران).

بررسی تأثیربازدید از باغ‌وحش بر ارتقای دانش و نگرش محیط‌زیستی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: باغ پرندگان شهر تهران).

Volume 1, Issue 3 (May-June. 2020)سال 4 دوره 1 شماره 3 زینب اشراقی a، سعید مطهری b* a کارشناسی ارشد آموزش و مدیریت محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد پستی ۳۹۷۳۱۸۸۹۸۱، ایران b وابستگی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، کد…
بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

* هلن مربی هروی a، فریبا همتیان b، جلیل بادام فیروز c a سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران b سرپرست و عضو گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران c رییس پژوهشکده و…
مدیریت بازیافت
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396