برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا هر کدام از فایل مقاله ها، تنها به من فروخته خواهد شد ؟

خیر، فایل مقاله ها به افراد متفاوت فروخته خواهند شد و تمامی افراد در تمامی مراحل استفاده از فایلها از حقوقی برابر برخوردارند.

‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مدیریت بازیافت