برو بالا
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا هر کدام از فایل مقاله ها، تنها به من فروخته خواهد شد ؟

خیر، فایل مقاله ها به افراد متفاوت فروخته خواهند شد و تمامی افراد در تمامی مراحل استفاده از فایلها از حقوقی برابر برخوردارند.

‌بازیافت زائدات خانگی  (بخش پنجم)
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396
مدیریت بازیافت