برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

آیا هر کدام از فایل مقاله ها، تنها به من فروخته خواهد شد ؟

خیر، فایل مقاله ها به افراد متفاوت فروخته خواهند شد و تمامی افراد در تمامی مراحل استفاده از فایلها از حقوقی برابر برخوردارند.

مدیریت بازیافت
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن  مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي  در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده شماره دوم سال اول 1397