برو بالا
دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
shadow

جدیدترین مقالات

استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

* شایان خلیلی ارجقیa، زهرا محمدی جبه دارb a دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران b کارشناس بهداشت محیط بیمارستان های شهرستان اردبیل، اردبیل، کد پستی 5615797494، ایران  (June-July. 2019)دوره 3 شماره 8 - 1398 چکیده مطلب مدیریت پسماندهای…
برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

* محمدعلی حکیم زاده اردکانی a، محمود نجفی زيلايی b a دانشیار ، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱۸۹۱۹۵ ، یزد ، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، یزد ، ایران  (May-June.…
تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

سوسن نظری تابک a، احمد حیدری* b، هلن مربی هرویC ، مجید حسنی مقدم d a  بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کد پستی1985713133، تهران، ايران b بخش تحقيقات آفت كش‌ها، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج…
شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

فاطمه علیداقی a، هومن بهمن‌پور b* a دانشجوی گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی 43189-36199،ایران (April-May. 2019) سال 3 شماره 6-1398 چکیده مطلب هدف از این تحقیق، یافتن فرم بهینه طراحی برای…
ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش  FMEA

ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش FMEA

بهروز خواجوی 1، سعید جعفری راد2 1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر 2 استادیار ، مرکزتحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، ، کدپستی 5166616471 ،ایران  سال 3 شماره 6 -1397(April-May. 2019) چکیده ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ…
تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

زهرا درویشی a، هلن مربی هرویb,* a کارشناسی ارشد توسعه‌روستایی ، مدیریت توسعه ، دانشگاه تهران ،تهران ، کدپستی، ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران b سردبیر نشریه EMSD، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ، کدپستی،1945833814ایران چکیده مطلب هدف تحقیقعبارت است از ارائهاستراتژی های پیشنهادی توسعه‌ی مناطق روستایی بویژه توسعه پایدار…
فقر و توسعه پایدار محیط زیست ( با تأکید بر نقش جنسیت).

فقر و توسعه پایدار محیط زیست ( با تأکید بر نقش جنسیت).

مرضیه کریمی a، سیمین درویش نوریb a کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ، کدپستی ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران b کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران Volume 2, Issue 5 (February-March. 2019 چکیده…
‌بازیافت زائدات خانگی (بخش پنجم)
مقدمه ای بر ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی
دستور العمل مربوط به بيرون گذاشتن مواد زائد قابل بازيافت و پسماند مواد غذايي در شهر تهران
خلاصه مقالات چاپ شده دوره اول ؛ سری اول سال 1396