تجارب جهانی مشارکت در محیط زیست

تجارب جهانی مشارکت در محیط زیست
ساحل بابازاده ،کارشناس مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و فنون دریایی
مژگان زعیمدار,استادیار ،مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و فنون دریایی

مقدمه
درجامعه امروز سلامت و سالم زیستن مورد تاکید و از نکات مورد توجه کلیه افراد است. یکی از موارد مهمی که می تواند برسلامت افراد هر
جامعه تا ثیر بگذارد ،محیط زیست و سلامت آن است.بحران های زیست محیطی به عنوان یکی از شدیدترین بحرانهای زیست محیطی
در جهان شناخته شده است.با توجه به بحران های زیست محیطی د نیا لازم است که پیشگیری از تخریب و حفاظت از محیط ز یست،
یعنی استفاده بهینه و مناسب از آن به نحوی که بتوان کیفیت را از نظر زندگی انسان حفظ کند؛ مورد توجه قرار بگیرد. برای ر ویارویی با
این بحران،مشارکت مردمی بیش از پیش ضروری است ون یاز به سازمانها ی تشکل یافته مردمی به عنوان مکمل برنامه های وسیع و
گسترده دولت در امر حفاظت به شدت احساس میگردد. امروزه اهمیت بحث مشارکت در آموزش محیط زیست به حدی رس یده است
که تصور آموزش محیط زیست بدون مشارکت تقری با بر ای همگان محال شده است. مشارکت مردمی از طریق ساز و کارها و ابزاره ای
مختلفی میتواند به وقوع بپیوندد که سازمان ها و تشکل های مردمی از مهمترین اینهاست .

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0