مدیریت بازیافت

مدیریت بازیافت

در حرفه بازیافت جویندگان در سطح شهرها و محله های مختلف به فعالیت می پردازند.هرچند این افراد از طرف شهروندان و تعدادی از مسئولین مقبولیت ندارند ولی آنان در حین انجام فعالیت اقتصادی در راستای اهداف محیط زیست قدم بر می دارند و از پیشگامان اقتصاد محیط زیست می باشند البته در این راه وجود قوانین ، کارشناسان و اجرای متد های تفکیک از مبدأ توسط پیمانکاران و شهروندان می تواند به درستی این فعالیت اقتصادی – زیست محیطی را هدایت نماید . اندیشه تدوین کتاب حاضر با مشاهده فرآیند بازیافت ابتدایی که در محلات مختلف شهر مشاهده شد و به دنبال تألیف راهنمای تفکیک از مبدأ و با تشویق استاد گرامی دکتر قاسم علی عمرانی شروع گردید .
رئوس مطالب کتاب به ترتیب اختصاص به معرفی مواد قابل بازیافت ، سیستم مدیریت مواد قابل بازیافت . مدیریت مواد بازیافتی ، برنامه های بازیافت ، تکنولوژی بازیافت ، اقتصاد بازیافت ، قوانین و آموزش بازیافت دارد و سعی شده تمامی متغیرهایی که به نوعی در مدیریت اقتصادی بازیافت مؤثر واقع می شوند در فصول مختلف مورد بررسی قرار گیرند . امید است نگرشی که در رابطه با بازیافت در این کتاب مطرح شده زمینه های فکری جدیدی را برای برنامه ریزان شهری فراهم آورد . البته با توجه به محدودیت امکانات مطالعاتی و گستردگی کار بدون شک نواقص زیادی در آن مشاهده می گردد که در این خصوص آماده پذیرش انتقادات و نظرات شما می باشم .

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0