مجموعه مقالات مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

هدف اصلی کتاب شناسایی و ارزیابی بعضی از مشکلات زیست محیطی پیش روی مناطق مختلف ایران است . دوره دوم شامل چندین مقاله در زمینه های آب ، آلودگی زیست محیطی و مسائل اجتماعی است که کمک به افزایش آگاهی در افراد و درک رابطه آلودگی ، محیط زیست و جامعه دارند. در هر مقاله راه حل هایی پیشنهاد شده است . کتاب شامل بعضی مقالات مروری بوده که سطح وسیعی از پیشرفت های اخیر در زمینه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در رابطه با سلامت انسان را فراهم می کند.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0