آیا هر کدام از فایل مقاله ها، تنها به من فروخته خواهد شد ؟

خیر، فایل مقاله ها به افراد متفاوت فروخته خواهند شد و تمامی افراد در تمامی مراحل استفاده از فایلها از حقوقی برابر برخوردارند.

  • هلن مربی
  • هیچ
  • 12 تیر 96
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0