ارائه استراتژی های ملی و برنامه های اجرایی برای بازنگری در سیاست آب

ارائه استراتژی های ملی و برنامه های اجرایی برای بازنگری در سیاست آب

*هلن مربی هروی a، شایان خلیلی ارجقی b، غلامرضا ابراهیم زاده رجایی c

a سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

b دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران

c گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

چکیده مطلب

تا کنون الزامات سیاست‌های کلی، اسناد بالادستی و مصوبات قانونی درباره بهره‌برداری پایدار از منابع آب عملی و اجرایی نشده است . هدف این پژوهش ارائه سیاستها و برنامه های همه ‌جانبه‌نگر کنترل مدیریت منابع آب در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می باشد شاید بتوان این الزامات را اجرایی نمود. در این تحقیق مطالعات علمی قبلی که در مقاله ها ، کتاب ها و گزارش های ژورنالی منتشر شده را مرور گردید تا چالش های پیش روی سیاست های منابع آب شناسایی شود و براساس بررسی ماهیت موضوع ، یافته های کلیدی در ۱۱ سیاست کلی خلاصه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تایید موسسات کلیدی مانند وزارت منابع آب، بخش آبیاری ، دایرۀ بودجه و دفتر شورای ملی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، جهت نهایی کردن پیش نویس استراتژیهای ملی آب ضروری است . استراتژی بلند مدت مدیریت منابع آب و همچنین استراتژی کوتاه مدت (سه ساله) و برنامۀ اجرایی ، جهت بررسی توسط دولت تهیه شده و ارسال گردد. برای پاسخ به اهداف دولت در مورد توسعۀ منابع آب، به استراتژی کوتاه مدت نیاز است. از هیئت دولت انتظار میرود استراتژیهای ارائه شده را به عنوان استراتژیهای ملی منابع آب، مورد بررسی قرار دهد.

قبول شده برای چاپ در ۳۰ تیر ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0