تعیین عوامل محیطی موثر بر جذب فلزات در رسوبات سطحی مطالعه موردی مهدی نجفیان a، نوشین سجادی *b a كارشناسي‌ارشد ، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران ایران b استادیار، بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران ...
مقاله کاربردی نقش شهرداری در حفظ محیط‏زیست، سلامت شهر و توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد – استان هرمزگان). *لیلی شرفی پور a، علیرضا بنی اسدی b، شیوا قادری c a کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت ...
مقاله مروری Volume 1, Issue 2 (Apr.-May. 2022) تدوین اصول قانونی محیط زیستی موثرجهت مقابله با پدیده گرد و غبار مهدی نصر زاده گروی a، مهسا باویلی *b، aدانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران b دکتری شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات ...
مقاله پژوهشی مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها محمد مهدی عزیزی a، شادی مالکی a، صبا رضاسلطانی*a a مدیریت پسماند شهری، تهران، ایران   چکیده مطلب در دهه های اخیر، مدیریت بهینه پسماندها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. توجه به تمامی ...

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...