بررسی تاثیرات عوامل سیاسی, اقتصادی , اجتماعی و تکنیکی بر گسترش استفاده از سلول های خورشیدی

چکیده مطلب

*مهیندخت دهدشتیان a

مربی گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 1, Issue 6 (September-October. 2017

تولید برق خورشیدی به عنوان یکی از پرطرفدارترین منابع برق مورد استفاده قرار گرفته است. برق خورشیدی در مقایسه با انواع دیگر انرژی مانند سوختهای فسیلی و ذخایر نفت، مزایای متعددی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی تاثیر عوامل مختلف خارجی در گسترش استفاده از سلول های خورشیدی  است . پرسشنامه با روش Ad-hoc تکمیل شده و بوسیله آنالیز آماری  friedman تجزیه و تحلیل شده است . مدل رتبه بندی سطح اثر برای مقایسه تاثیر عوامل سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فن آوری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که  تفاوت قابل توجهی از سطح اثر در عوامل سیاسی , اجتماعی , اقتصادی و فن آوری در گسترش استفاده از سلول های خورشیدی وجود دارد .  نتایج    ( 005. > p , 7.545= ( 4=n, 3=df ) 2c   نشان داده است کهمقدار میانه   سطح اثر با توزیع نرمال( Md = 2.5 ) مربوط به عوامل اقتصادی  , سپس عوامل سیاسی ( Md = 1.5 ) و  کمترین سطح اثر مربوط به فن آوری و اجتماعی  ( Md = 1 ) بوده  است. همچنین میانگین سطح اثر عوامل اقتصادی بر گسترش استفاده از سلول های خورشیدی ( 3.75= Mean Rank  )  ؛ رتبه دوم عوامل سیاسی ( 2.63= Mean Rank  ) ؛ رتبه سوم عوامل اجتماعی ( 2 = Mean Rank  ) ؛ رتبه چهارم  عوامل تکنیکی ( 1.63= Mean Rank  ) است. با توجه به نتایج بدست آمده ارائه سیاستهاي خاص در زمینه حمایتهاي مالی بویژه تسهیلات وامی، تسهیلات یارانه اي و معافیتهاي مالیاتی و غیره براي سهولت تامین تجهیزات سیستم هاي خورشیدي براي تمامی سطوح درآمدي، می توان اقدامات موثری انجام داد. در این خصوص اعطاء یارانه های دولتی جهت ایجاد فرصت های اقتصادی در بازار در حال ظهور انرژی خورشیدی در بخش زیر ساخت ها موثر است . اگرچه نگرانی تکنیکی و زیست محیطی در مورد گسترش این صنعت وجود دارد ولی با اجرای آن در مقیاس وسیع می توان به مرور نگرانی های زیست محیطی حاصل از مصرف سوخت های فسیلی را کاهش داد. همچنین در جهت افزایش آگاهی عموم مردم درمورد اثرات مثبت سیستمهاي انرژي خورشیدي بر محیط زیست از طریق رسانه هاي عمومی از جمله تلویزیون، روزنامه، رادیو، بنرها در خیابان , ایستگاههاي مترو و اتوبوس و غیره اقدام نمود.

چاپ شده در 96.7.20

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...