ارزیابی ریسک استفاده از بطری های پلاستیکی در مقایسه با بطری های شیشه ای و استیل با استفاده از روش لیست مقدماتی خطر(PHL)

چکیده مطلب

aمژگان زعیمدار*

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 1, Issue 4 (September-October. 2017

بطری های آب در سراسر جهان بسیار محبوب بوده؛ به ویژه در کشورهای خلیج فارس به عنوان منبع اصلی آب آشامیدنی استفاده می شود. . با این حال، نگرانی ها در مورد اشباع شدن مواد شیمیایی سمی در حال افزایش است. هدف کلی این تحقیق، بررسی ریسک زیست محیطی و سلامتی استفاده از  بطری های پلاستیکی در مقایسه با بطری های شیشه ای و فلزی است. در ابتدا ریسک استفاده از بطری ها با روش Ad-hoc شناسایی شد و یک مدل رتبه بندی ریسک جهت تجزیه و تحلیل داده های کمی توسعه داده شده است . تکنیک تجزیه و تحلیل استفاده شده در این تحقیق روش  PHL بوده و برای کمی نمودن نتایج از کد ارزیابی ریسک ( RAC ) استفاده شده است . در ستون وقایع خطرناک رویدادهای غیر قابل قبول یا ناخواسته مربوط به مصرف بطریها و در ستون فاکتورهای سببی توصیف اینکه چرا و چگونه یک خطر ممکن است منجر به رویداد ناگوار شود ذکر شده است . در ستون اثرات بر سیستم چگونگی تاثیر ریسک بر روی محیط , اجتماع و همچنین کل سیستم شرح داده شده است . نتایج آزمون تفاوت قابل توجهی از شدت ریسک در بطری های پلاستیکی , شیشه ای و فلزی را بصورت ( 005. >p و χ2  ( n=20, df=2 )=26.35  نشان داده است . مقدار میانه افزایشی را در شدت ریسک از ( 4= MD ) در بطری های فلزی و شیشه ای تا ( 1= MD ) بطری های پلاستیکی  نشان داده است.

چاپ شده در 96.7.21

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...