ارزیابی مشکلات زیست محیطی کارخانه لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بسپاران و ارائه راهکارهای مدیریتی آن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP

ارزیابی مشکلات زیست محیطی کارخانه لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بسپاران و ارائه راهکارهای مدیریتی آن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
افسین شانکی a، کتایون ورشوساز b،*
چکیده مطلب
این تحقیق پس از تعیین محدوده مطالعاتی، کار تعیین جامعه آماری ، تهیه پرسشنامه برای تعیین بعدها و موانع زیست محیطی، بررسی میزان اعتبار و روایی ابزار تحقیق از طریق پیش آزمون ، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها، اولویت بندی آنها و راهکارهای مناسب جهت رفع این موانع به انجام رسید. جهت تجزیه و تحلیل موانع و مشکلات زیست محیطی کارخانه لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بسپاران از فرآیند تحلیل بهره گیری شد. در این روش به منظور ارائه راهکار مناسب جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ابتدا مهمترین معیارها براساس وضعیت محیط زیست کارخانه و نیز زیر معیارهای تاثیر گذار بر این معیارها مشخص شد و توسط ۲۰ نفر از خبرگان این رشته زیر معیارها رتبه بندی گردیدند. سپس بر پایه روش سلسله مراتبی، مقایسه زوجی و اولویت بندی بین پارامترهای یاد شده به انجام رسید. دراین مطالعه با استعانت از تکنیک بردار ویژه و با به کارگیری نرم افزار Expert Choice کار وزن دهی و تعیین اولویت بعد ها و موانع انجام پذیرفت. براساس نتایج و تحلیل های انجام شده مشکلات زیست محیطی کارخانه لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بسپاران، به پانزده زیر معیار در چهار معیار تقسیم شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد معیار سازمانی با وزن ۴۱۳ / ۰ رتبه اول را کسب کرده است. معیار فنی با وزن ۳۴۰ / ۰ رتبه دوم، معیار فرهنگی با وزن ۱۸۱ / ۰ رتبه سوم و معیار قانونی با وزن ۰۶۶ / ۰ رتبه چهارم را کسب کرده است. وزن نهایی زیرمعیارها از ضرب وزن هر بعد در وزن معیار و سپس ضرب در وزن نسبی زیرمعیارها حاصل می شود که توسط نرم افزار Choice Expert انجام شده است. بر این اساس در بین ۱۵ زیرمعیار، عدم تعهد مدیریت نسبت به مسائل زیست محیطی (C11 ) رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، نقص در سیستم تصفیه خانه پساب کارخانه ( C25 ) رتبه دوم و عدم مشارکت کارکنان در مسائل زیست محیطی به دلیل فقر فرهنگی (C41 ) رتبه سوم را کسب کرده اند.
قبول شده برای چاپ در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 16 (March-April. 2021)

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0