ارزیابی میزان تطابق شاخص های کاهش آلودگی هوا و مدیریت شهری در شبکه اتوبوسرانی بوسیله تحقیقات انجام شده و متد های تجزیه و تحلیل بکار رفته

ارزیابی میزان تطابق شاخص های کاهش آلودگی هوا و مدیریت شهری در شبکه اتوبوسرانی بوسیله تحقیقات انجام شده و متد های تجزیه و تحلیل بکار رفته

چکیده مطلب

* مژگان زعیم دار  a

a استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ،تهران و کدپستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳،ایران

(Volume 2, Issue 5 (November-December. 2017

در این تحقیق، محقق با بررسی اسناد مطالعاتی و مدارک مرتبط با موضوع به بررسی آماری پیشینه تحقیق پرداخته است .آزمون نرمالینه One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test داده های تحقیق نشان می دهد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشند . یکی از روش های آماری برای طبقه بندی داده ها بوسیله Crosstabs  روش میزان تطابق Kappa است . این روش بطور معمول برای ارزیابی مرور ادبیات موضوع ( literature review  ) بکار می رود این آزمون برای تشخیص میزان انطباق گزینه های مستقل نوع شاخص و هدف ، نوع شاخص و جمع آوری داده ها ، نوع شاخص و تجزیه و تحلیل داده ها ، نوع شاخص و نتایج داده ها بکار می رود . جدول  Symmetric Measures  برای تطابق نوع شاخص و هدف تحقیقات نشان می دهد که میزان ارزش قراردادی ۸۰۲/۰ = Value با اهمیت ۰۰۰۵/۰ > p  برای طریق جمع آوری داده ها  و نوع شاخص نشان می دهد که میزان ارزش قراردای ۲۷۵/۰ – = Value با اهمیت ۰۰۰۵/۰ < p  برای طریقه تجزیه و تحلیل داده ها  و نوع شاخص نشان می دهد که میزان ارزش قراردای ۲۶۳/۰ – = Value با اهمیت ۰۰۰۵/۰ < p برای طریقه ارائه داده ها  و نوع شاخص نشان می دهد که میزان ارزش قراردای ۱۹۲/۰ = Value با اهمیت ۰۰۰۵/۰ < p  است . هدف تحقیقات با شاخص مدیریت شهری برای امداد رسانی و پدافند غیر عامل تعیین شده است در حالیکه هدف تحقیقات با شاخص کاهش آلودگی هوا برای ترویج و آموزش زیست محیطی و یا اهداف تغییرات تکنیکی مثل تغییر نوع سوخت ، نصب فیلتر و غیره تعیین شده است . جمع آوری دادهها د ر تحقیقات با شاخص مدیریت شهری بصورت پرسشنامه است درحالیکه در تحقیقات با شاخص کاهش آلودگی هوا از سایر متدها مثل نمونه گیری و اندازه گیری های میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . تجزیه و تحلیل تحقیقات با شاخص مدیریت شهری از طریق ارزیابی است درحالیکه در تحقیقات با شاخص کاهش آلودگی هوا از سایر متدها مثل مدل AHP و تکنیک TOPSIS  و نرم افزار expert choice برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است . ارائه نتایج در تحقیقات با شاخص کاهش آلودگی هوا بصورت پیشنهادات تکنیکی است در حالیکه در تحقیقات مدیریت شهری از طریق رهنمودهای مدیریتی است بطور کلی رابطه بین تعیین اهداف تحقیقات و نوع شاخص دارای اهمیت ویژه است درحالیکه رابطه بین جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج با نوع شاخص اهمیت چندانی ندارد .

چاپ شده در ۹۶.۹.۳۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0