استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

استراتژیهای زیست محیطی و بهداشتی مدیریت زباله های بیمارستانی اردبیل

* شایان خلیلی ارجقیa، زهرا محمدی جبه دارb

a دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ، ایران

b کارشناس بهداشت محیط بیمارستان های شهرستان اردبیل، اردبیل، کد پستی ۵۶۱۵۷۹۷۴۹۴، ایران

 (June-July. 2019)دوره ۳ شماره ۸ – ۱۳۹۸

چکیده مطلب

مدیریت پسماندهای بیمارستانی تولید شده از نظر نگهداری، جمع آوری و دفع به لحاظ نقش عمده آنها در گسترش انواع بیماریهای واگیردار و آلودگی های زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. جهت آگاهی از روشهای نگهداری، امحاء و دفع زباله های پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل،اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست آماده شده، حضور در محل، مشاهده و مصاحبه و ثبت اطلاعات انجام گرفت، برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) زیستمحیطی و بهداشتی پسماندهای بیمارستانی شهر اردبیل از پرسشنامه های یکه توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز پزشکی تنظیم شده بود استفاده گردید و واردماتریسIFE وEFE شد. وزن دهی هر یک از عوامل دردامنه صفر تا یک و همچنین امتیازدهی به هریک از عوامل در دامنه ۱-۴ انجام گرفت. برای تعیین راهبردها از ماتریس تحلیلی SWOT استفاده گردید. نتایج تحلیل عوامل داخلی امتیاز وزن دار ۲.۲۸ را نشان داد که مشخص نمود مدیریت پسماند های بیمارستانی در شهر اردبیل در استفاده از قوت ها جهت از بین بردن ضعف ها دارای ضعف می باشد، و نمره نهائی۶۴/۲ برای عوامل خارجی بدست آمدکه نشان می دهد سیستم مدیریت پسماند بیمارستانی این شهردر بهره گیری از فرصتها جهت مقابله با تهدیدها نسبت به عوامل داخلی عملکرد نسبتاً بهتری دارد. نتایج ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻛﻤﻲﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱمشخص نمودﻛﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎی مدیریت زباله های پزشکی شهر اردبیل ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺯﻥﻛﻠﻲﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ، استراتژی های محافظه کارانه را در پیش گرفته ﺍﺳـﺖ، ﻭ ﺭﺍﻫﺒـﺮﺩهای اجرائی کردن برنامه تفکیک پسماند درمبدا و روش های نوین بی خطر سازی و استریل در مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی همراه با اجرای قوانین و دستورالعمل ها درتمام مراحل مدیریت زباله های پرشکی در مدیریت پسماند بیمارستانی از جذابیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین مدیران سازمانهای مسئول بایستی برای اصلاح و از بین بردن ضعفهای موجود تلاش و برنامه ریزی اساسی داشته باشند و از فرصتها در جهت پیش برد اهداف استفاده نمایند تا شرایط موجود را حفظ نموده و در ارتقاع شرایط موجود با اجرای قوانین و دستوالعمل های وزارتی، برنامه های تفکیک از مبداء و بی خطرسازی را با اجرای روشهای نوین برای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت پسماندهای پزشکی در اولویت کاری خود قرار دهند.

قبول شده برای چاپ در ۲۵ تیر ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0