استراتژی گیاه پالایی گونه های درختی برای کاهش آلودگی ها

چکیده مطلب

مژگان زعیمدار a*

a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 4 (May-June. 2018

گیاه پالایی (Phytostabilization ) استفاده از گیاهان برای حذف آلاینده ها از محیط زیست است. مقایسه های منطقه ای یا ملی در این زمینه محدود است، زیرا انواع درختان بومی بسته به منطقه و کشور متفاوت هستند. میزان انباشت فلزات سنگین در برگ ها و سوزن ها در بین انواع گونه های مختلف یک گروه متفاوت است. هدف از این مطالعه گردآوری و بررسی پیشینه تحقیق در مورد گیاه پالایی در بعضی گونه های بومی ایران است . انواع درختانی که در پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند شامل : توت ، کاج ، زبان گنجشک ، چنار، سرو، نارون و اقاقیا می باشد. نتایج مقایسه انواع شاخص های متاثر از آلودگی در گیاهان شامل نوع برگ ، نوع درخت ، تغییر در میزان کلروفیل و کاروتنوئید مقایسه شده اند . شاخص اول شامل نوع تاثیر پذیرفته شده  از آلودگی می باشد که در فصل های مختلف سال و موقعیت های مختلف ( شاخص دوم ) مقایسه شده است. داده های تحقیق از طریق نرم افزار spss 19 آنالیز شده اند . نتایج نشان می دهد کاج تهران از درختان سوزنی برگ بیشترین جذب سرب و کادمیوم داشته است. نتایج نشان می دهد 58.2 درصد بر روی درختان پهن برگ و 14.8 درصد بر روی درختان سوزنی برگ تحقیق کرده اند. محققان گذشته 51.8 درصد به بررسی درخت زبان گنجشک و چنار از درختان پهن برگ و 14.8 درصد به بررسی کاج تهران و سرو از درختان سوزنی برگان پرداخته اند. بیشتر تحقیقات گذشته غلظت فلزات سنگین را بررسی کرده اند که شامل 66.7 درصد می شود. همچنین بیشتر تحقیقات تاثیر تغییر موقعیت مکانی در جذب غلظت فلزات سنگین را مورد بررسی قرار داده اند که شامل59.3 درصد می شود. بررسی صفات ظاهری در پیشینه تحقیق33.3 درصد ، جذب فلزات سنگین 18.5درصد ، تاثیر آلودگی بر کروفیل 14.8 درصد و تاثیر آلودگی بر استرس و حساسیت 11.1 درصد بوده است. بررسی و تحقیق در مورد درختان بید ، بلوط ، سیاه‌کاج ، سرو ناز ، زربین ، سرو تبری ، کاج نوئل ، کاج کره‌ای ، کاج برزیلی پیشنهاد می شود.

چاپ شده در 97.04.02

برچسب‌ها:

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...