شاخص های نوین در توسعه پایدار.

شاخص های نوین در توسعه پایدار.

مقاله مروری
شاخص های نوین در توسعه پایدار.
هلن مربی هروی a *
b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ،دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، کدپستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴، ایران

چکیده مطلب
منابع موجود محیط زیست باید برای تحقق تدریجی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشر و همسو با توسعه پایدار زیست محیطی تخصیص داده شوند. منابع مالی نوآورانه مانند مالیات کربن که جزء درآمد جهانی است باید برای کاهش نابرابری ها توزیع شود. حقوق بشر در اسلام نسبت به طبیعت موثر و شفاف بوده که باید از طریق فرایندهای مشارکتی و پاسخگو اداره شود . تحقیق بوصورت مرور ادبیات موضوع بوده و نتایج از بررسی مقالات و کتب استخراج شده است . هدف از تحقیق شناسایی شاخص های توسعه پایدار زیست محیطی نوین می باشد. نتایج تحقیق شاخص های نوین توسعه پایدار را به این صورت معرفی میکند: عدالت در محیط زیست، آبادی محیط زیست ، دعوت به حفاظت از محیط زیست، آموزش اصول اخلاق زیست محیطی ، تاکید بر اجرای صحیح اصول اخلاقی و آموزه های دینی، مخلوق و مملوک بودن انسان و طبیعت و وابسته بودن آنها به خداوند که جزء شاخص های اجتماعی توسعه پایدار از دید اسلام دسته بندی شده است . بهره برداری معقول و جلوگیری از اتلاف و نابودی محیط زیست و پاداش رعایت حقوق حیوانات و کیفر عدم رعایت آن ، پرهیز از تخریب و سعی برای سالم سازی محیط زیست ، مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و بهره برداری متعادل از محیط زیست و جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی جزء شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار معرفی شده است. امانت داری، توحید و پاسخگویی ، رعایت تعادل در سیاست گذاری ها، بها دادن به انسان، تأکید بر آگاه سازی افراد و تجدید نظر عمیق در تعهدات و مسئولیت پذیری مشترک جزء شاخص های اقتصادی معرفی شده است. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار زیست محیطی علاوه بر رعایت شاخص هایی که در گذشته برای آن معرفی شده بود رعایت اصول و معیارهای حقوق بشر در اسلام باید برای توسعه پایدار منعکس شود و در این مسیر باید حقوق سایر مخلوقات در نظر گرفته شده و از دامنه تعدی های انسان در حقوق سایر مخلوقات کاسته شود.

قبول شده برای چاپ در ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
Volume 1, Issue 4 (May-June. 2021)سال ۵ شماره ۴

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0