هیات تحریریه

دکتر هلن مربی هروی ، سردبیر نشریه

دکتر مژگان زعیم دار ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر فریبا همتیان خانشیر، کارشناس برنامه ریزی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر سعید مطهری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده:کشاورزی و علوم پایه

دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، استادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر مریم رفعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر هومن بهمن پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، دانشکده محیط زیست

دکتر فروغ فرساد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دکتر کتایون ورشوسازاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی

  • هلن مربی
  • 21 بهمن 95
0