هیات تحریریه

دکتر هلن مربی هروی ، سردبیر نشریه

دکتر مژگان زعیم دار ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر فریبا همتیان خانشیر، کارشناس برنامه ریزی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر سعید مطهری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن ، دانشکده:کشاورزی و علوم پایه

دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، استادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر مریم رفعتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست تهران

دکتر هومن بهمن پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ، دانشکده محیط زیست

دکتر فروغ فرساد استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

دکتر کتایون ورشوسازاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز دانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...