بررسی اثرات جهانی شدن بر محیط زیست با نگرش جغرافیایی.

بررسی اثرات جهانی شدن بر محیط زیست با نگرش جغرافیایی.

مقاله مروری

ایوب امانی کلا ریجانی a
a کارشناس ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه جغرافیا، گرایش برنامه ریزی روستایی ، تهران ایران

چکیده مطلب
کره زمین در تضاد خود پسندی های ملیتی و نژادی و نیز بی پروایی سیاست مداران افزارمند در مسیر انهدام جدی قرارگرفته و پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به آن سرعت بیشتری بخشیده است. علاوه بر آن کشور درحال توسعه به دلیل نداشتن یک راهبرد مشخص در زمینه محیط زیست ، اقتصاد پایدار، حفظ فرهنگ بومی- محلی به راحتی تسیلم این پدیده شده اند که این شاید ناشی از ناتوانی دانش ، فن آوری و اقتصادی باشد. البته باید متذکر شد جهانی شدن (پخش) را از اساس نمی توان نامناسب دانست، بلکه چگونگی اسفاده از آن در زمان و مکان مهم می باشد. پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و بر اساس مشاهدات علمی از پدیده های انسانی و عوارض طبیعی مناطق مختلف ایران، شمال ، مرکز، غرب و شمال غرب می باشد .روش شناسی آن از نوع ساختاری – کارکردی و همچنین از نوع سیستمی می باشد. نتایچ تحقیق نشان می دهد از دست رفتن فرهنگ های بومی- محلی (یکی شدن فرهنگ) مادی گرایی را افزایش خواهد داد. همچنین بررسی های انجام شده در کشور های مختلف در ارتباط با آلودگی محیط زیست و تجارت بین المللی نشان داد رابطه تنگاتنگی بین آنها وجود دارد و تخریب محیط زیست در کشورها و نواحی محروم بیش از مناطق دیگر می باشد.

Volume 1, Issue 2 (May-June. 2021)سال ۵ شماره ۲
قبول شده برای چاپ در ۲۸ اردیبشهت ۱۴۰۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0