بررسی اثرات گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی بر بازاریابی گردشگری( مطالعه موردی:پهنه های آبی ایران ).
*زهره بزرگمنش a، هلن مربی هروی b
a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستی: ۱۳۸ خراسان ، ایران
b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴، ایران
چکیده مطلب
عوامل زیست محیطی ، اقتصادی اجتماعی و سیاسی بر بازاریابی گردشگری تاثیرگذار خواهند بود.تغییرات در هر یک از عناصر می تواند به عنوان یک فرصت یا یک تحدید در برنامه ریزی بازاریابی گردشگری موثر واقع شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات گرمایش جهانی بر پهنه های آبی ایران و تاثیرات آن بر بازاریابی گردشگری است . تحقيق حاضر به مرور مطالعات كتابخانه اي پرداخته و ضمن بررسی مباحث بازاريابي سعي در نشان دادن اهميت عوامل زیست محیطی در صنعت توريسم دارد . در این پژوهش ابتدا بصورت مروری مقوله بازاریابی گردشگری ، اثرات گرمایش جهانی بر پهنه های آبی و اثرات گردشگری بر تغییرات آب و هوایی بررسی شد. نتایجی که از مرور مقالات و مطالعات گذشته بدست آمد نشان می دهد که گرمایش جهانی در سواحل کشور ممکن است یک تجربه ناخوشایند برای گردشگران ایجاد کند . از سوی دیگر در سطح محلی گردشگری به عنوان یک عامل مؤثر در تغییرات آب و هوایی شناخته می شود زیرا حرکت مردم و فعالیت های آنها در هنگام تعطیلات باعث افزایش سطح انتشار کربن می شود. صخره های مرجانی و سواحل به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفته اند. کارشناسان معتقدند که آسیب های زیست محیط یکی از دلایلی است که این اتفاق افتاده است در کل ، جهانگردی از تأثیرات تغییرات آب و هوایی رنج می برد زیرا باعث ایجاد اختلال ، آسیب به زیرساخت ها و حتی مرگ می شود. بازاریابی گردشگری نیاز به همکاری های محلی و بین المللی دارد تا مشاغل و افراد بتوانند با این تغییرات سازگار شوند. صنعت گردشگری باید تدابیری اتخاذ کند تا از منابع طبیعی محافظت شود.

قبول شده برای چاپ در 23 شهریور 1399

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...