بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز

Volume 3, Issue 5 (January-February. 2020)سال 3 دوره 5

علیرضا مربی هروی a، کتایون ورشوساز b*

a کارشناس ارشد عمران ، شرکت ساختمانی لوتوس ، تهران ، ایران ، کد پستی ١٩٣٨٩٧٥٤٣٣

b گروه محیط زیست،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران ، کد پستی 61349-37333

چکیده مطلب

بخش ساختمان کاملاً پیچیده است و بسیاری از ذینفعان را درگیر می کند. آگاهی و حساسیت های زیست محیطی با هدف تغییر رفتار ، نگرش و ارزشها می تواند به عنوان گزینه های کم هزینه و کم خطر برای کاهش تقاضا برای منابع طبیعی و اثرات منفی بر روی جو جهانی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش بررسی استراتژی های سبز برای ایجاد ساختمان های سبز با استفاده از ادبیات موضوع می باشد. روش تحقیق برپایه مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی میباشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که طرح ریزی استراتژی ها میتواند گامی در جهت ارتقای ساخت و ساز پایدار و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی باشد و نمی توان انتظار داشت که یک مجموعه سیاست متناسب با همه باشد. از آنجا که بسیاری از کشورهای منطقه در این راستا در حال تلاش هستند بنابراین ، استانداردها ، مالیات ها و مشوق ها باید طوری تدوین شوند که جریان اصلی جنبش ساختمان سبز را به سایر اولویت های توسعه ملی از جمله امنیت انرژی ، توسعه اقتصادی ، فرصت های شغلی ، بهره وری ، سلامت بهتر ، ایمنی ، حفاظت از محیط زیست ، و غیره پیوند دهد. همچنین نصب تجهیزات جدید با کارآیی بالا که از نظر اقتصادی قابل قبول و از نظر زیست محیطی معقول است می تواند تغییرات قابل توجهی در ساختمانهای قدیمی ایجاد نمایدکه باعث افزایش کارایی و کاهش ضایعات و هزینه ها شود. استفاده از استراتژی های مختلف و شیوه های عملیاتی سالم از لحاظ زیست محیطی منجر به بهبود مصرف انرژی ، مدیریت آب و زباله و سودآوری بیشتر می شود.

قبول شده برای چاپ در 21 بهمن 1398

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...