بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری

*زهره بزرگمنش a، هلن مربی هرویb

a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستي: ۱۳۸ خراسان ، ایران

b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی  1945833814، ایران  

 (August-September. 2019)دوره 3 شماره 10

چکیده مطلب

گردشگران در مناطق میزبان ضمن تاثیر بر محیط های فرهنگی و اجتماعی باعث درآمد اقتصادی شده و در نهایت باعث رفاه اجتماعی ساکنان این مناطق می شوند. تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع انجام گرفته است. متغیر مستقل عوامل موثر در جذب گردشگران و متغیر وابسته عوامل موثر در بازاریابی گردشگری بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 19 SPSS استفاده شده است . برای بررسی میزان تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در عوامل موثر در بازاریابی از آزمون های فراوانی ، خی اسکوار و ANOVA استفاده شده است. آزمون نرمالیه One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test داده ها نشان می دهد توزیع داده ها نرمال بوده است. ادبیات موضوع عوامل موثر در جذب گردشگران را به سه دسته عامل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و عوامل موثر در بازاریابی را به پنج گروه محصول ، قسمت ، مکان ، ترفیع و افراد تقسیم کرده اند . تفاوت آماری با اهمیتی  ( 0.05> p ) در عوامل موثر در بازاریابی گردشگری برای سه گروه عوامل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در ادبیات موضوع  5.442 = (2، 35) F ، 0.009 = p وجود دارد. اندازه اثر ، محاسبه شده با استفاده از eta squared = 0.2 بود که نشان دهنده یک اثر زیاد است . مقایسات Post Hoc  با استفاده از آنالیز Tukey HSD نشان می دهد که میانگین گروه عوامل فرهنگی (M=4.15 ، SD = 1.28) و عوامل اقتصادی (M=2.36 ، SD = 0.92)  تفاوت آماری با اهمیتی وجود دارد . بین میانگین گروه اجتماعی (M=3.42 ، SD = 1.60) و گروه عوامل فرهنگی و اقتصادی تفاوت آماری با اهمیتی وجود ندارد . بنابراین می توان با ایجاد محیط فرهنگی متناسب با منطقه میزبان که مورد علاقه جهانگردان باشد و رضایت میهمانان را فراهم  کند ، همچنین از لحاظ اقتصادی نیز برای منطقه میزبان سودآور بوده و باعث کارآفرینی شود می توان به  توسعه پایدار در بازاریابی گردگشری دست یافت .

قبول شده برای چاپ در 21 شهریور 1398

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...