بررسی تاثیر کاربرد سيستم مدیریت ايمني، بهداشت و محيط زیست (HSE ) بر افزایش بهره وری و کارایی کارکنان در صنعت خودروسازی

چکیده مطلب

*مژگان زعیمدار a

a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 2, Issue 3 (January-February. 2018

افزایش کارایی و بهبود کیفیت محصول در صنعت خودروسازی در کشور باعث ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مردم براي استفاده از خودروهاي تولید شده در کشور خواهد شد. هدف این تحقیق بررسی محدوده های تاثیر کاربرد HSE بر بهره وری و کارایی کارکنان است. روش تحقیق از نوع مطالعه موردی می‌باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد HSE بر بهره وری و کارایی کارکنان پرداخته است که داده های تحقیق بوسیله بررسی مقالات و اسناد کتابخانه ای بدست آمده سپس به بررسی آماری داده ها پرداخته شده است. آزمون نرمالینه One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test داده های تحقیق نشان می دهد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشند . برای ارزشیابی تاثیر کاربرد HSE بر روی بهروه وری و کارایی کارکنان از روش آماری Paired-sample t-test  استفاده شده است . از آنالیز آماری-test    friedman جهت رتبه بندی نتایج حاصل از t-test  استفاده شده است . مدل رتبه بندی friedman برای مقایسه سطح اثر محدوده ها بر روی بهره وری کارکنان بکار رفته است. نتایج افزایش تفاوت آماری معنی داری در بین گروه ها را نشان میدهد . تاثیر محدوده اثرکاربرد HSE (70 . =  SD و 1.66 =   M  ) بر روی بهروه وری و کارایی کارکنان ( 0.00 =  SD  و 5 =  M  ) , ( 8 )t  = 14.142-  و (two-tailed ) 0005.  p می باشد که شاهد کاهش میانگین در این جفت 3.3- بوده که با 95% اطمینان در فاصله ای از 3.8-   تا 2.7- متغیر می باشد . Eta-squared ( 1.01 ) است که نشان دهنده سطح اثر زیاد محدوده اثر کاربرد HSE بر روی بهره وری کارکنان می باشد. همچنین تفاوت قابل توجهی از سطح اثر محدوده های اثرکاربرد HSE در بهره وری و کارایی کارکنان وجود دارد . جدول 2 نتایج را بصورت  ( 005. > p , 6= ( 4=n, 2=df ) 2c نشان داده است . مقدار میانه محدوده ایمنی کاهشی را در سطح اثر با توزیع نرمال با Md = 2.38 نشان می دهد, سپس محدوده محیط زیست با Md = 2.38 و  کمترین سطح اثر مربوط به محدوده بهداشت  با Md = 1.25 نشان داده است. میانگین سطح اثر محدوده های اثر کاربرد HSE  بر بهره وری و کارایی کارکنان را  نشان می دهد. رتبه اول  محدوده ایمنی ( 2.38= Mean Rank  )  ؛ رتبه دوم محدوده محیط زیست ( 2.38= Mean Rank  ) ؛ رتبه سوم مربوط به محدوده بهداشت ( 2 = Mean Rank  ) است .  همانطور که مشاهده می شود محدوده محیط زیست و ایمنی در HSE بیشترین اثر را بر روی بهره وری و کارایی کارکنان داشته و کمترین اثر مربوط به بهداشت بوده است .

چاپ شده در 96.11.21

برچسب‌ها:,

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...