مقاله مروری

بررسی تطابق های مدیریتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و توصیه های انجمن بین المللی پسماند در زمان همه گیری COVID-19

امیر حسن جعفری ورامینی a، صبا رضاسلطانیb ، مهسا باویلیc

a دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران

bدکتری علوم محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران

c دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران

چکیده مطلب

همه گیری کرونا تغییرات بسیاری در جهان از جمله تغییرات محیط زیستی و اقتصادی بوجود آورده است. تغییراتی که در ایران نیز بر موضوع پسماند و تغییر میزان و ترکیب آن، میزان آلودگی و مراحل مختلف مدیریت پسماند از جمله جمع آوری و اعمال شیوه های دفع تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که بر پایه اقدامات صورت گرفته از طرف سازمان مدیریت پسماند کلانشهر تهران و گزارش های نهادهای مختلف، منابع کتابخانه ای، پیمایشی و سایر منابع در دسترس شکل گرفته است.

در این مطالعه، پس از مرور تجربیات کشورها و سازمان های مختلف مانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و انجمن بین المللی پسماند، بررسی تطابق های مدیریتی شکل گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که سازمان مدیریت پسماند تهران ضمن بررسی شرایط موجود و بر مبنای سه گام تعریف شده از سوی انجمن بین المللی پسماند سه الویت را برای مدیریت پسماند در زمان شیوع بیماری کووید 19 در نظر گرفته است که به ترتیب عبارتند از حصول اطمینان از تداوم خدمات، تنظیم خدمات بازیافت و اطمینان از جمع آوری، دفع و تصفیه ایمن پسماند می باشد. از جمله اقدامات صورت پذیرفته در گام اول می توان به اقدامات بهداشتی و ایمنی برای کارگران و تهیه برنامه های لازم، در گام دوم به اطمینان از تداوم جمع آوری پسماند و اهداف بازیافت با حفظ سلامتی کارکنان و در گام سوم به اقدامات انجام شده پیرامون جمع آوری، دفع و تصفیه پسماندهای بهداشتی اشاره نمود. در انتها با توجه به تجارب کسب شده و اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، پیشنهاداتی به منظور ارتقای شرایط مدیریت پسماند در زمان شیوع کرونا نیز مطرح گردیده است.

Volume 1, Issue 8 (June-July. 2021)

قبول شده برای چاپ در 2 شهریور 1400

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...