بررسی تغییرات آب و هوایی و چرخه کربن بر اثر آتش سوزی در جنگل های استرالیا و مقایسه آن با ایران

بررسی تغییرات آب و هوایی و چرخه کربن بر اثر آتش سوزی در جنگل های استرالیا و مقایسه آن با ایران
چکیده مطلب
حسین آشفته a، سعید طالبیb،*
تغییرات در چرخه کربن پیامد های مختلفی را در پی دارد، افزایش یا کاهش میزان کربن که از دو عامل انسانی و غیر انسانی سرچشمه می گیرد سبب تغییر در چرخه کربن می شود، این امر سبب می شود که کربن، بیشتر یا کمتر از حد مورد انتظار طبیعت، در زمین باقی بماند. حال در این مقاله کشور استرالیا که دارای جنگل های مختلف و زیست بوم منحصر به فردی است، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آتش سوزی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ این کشور در تغییرات چرخه کربن مورد بررسی قرار گرفته است، سپس با آتش سوزی های همان سال در ایران مقایسه شده است. حدود ۱۶ میلیون هکتار جنگل و زمین بر اثر آتش سوزی در استرالیا سوخته است در نتیجه حدود ۹۰۰ میلیون تن کربن دی اکسید در هوا منتشر شده است. از بین رفتن جنگل ها مانع از جذب حدود ۴۰ میلیون تن کربن دی اکسید توسط درختان و گیاهان شده است، در مقابل آن در کشور ایران در زمان مشابه از سال حدود ۱۵۰۰۰هکتار جنگل و مرتع سوخته و حدود۸۰۰۰۰۰ تن کربن دی اکسید آزاد شده است. همه ی این عوامل سبب تغییرات آب و هوایی بیشتر می گردد و پیش بینی می شود طی سالیان آینده از این قبیل حوادث غیر طبیعی به مقدار بیشتری در کشور استرالیا و همچنین به مقدار کمتر در ایران بر اثر آتش سوزی رخ دهد، و در نهایت جهت جبران و جذب کربن دی اکسید منتشر شده حدود ۳۷۶ میلیون هکتار جنگل در استرالیا و۳۲۰۰۰۰ هکتار جنگل در ایران مورد نیاز است.
قبول شده برای چاپ در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0