چکیده مطلب

صدف نجارزاده a، مژگان زعیمدار b، *

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 7 (February-March. 2018

اين پژوهش به صورت تحقيق كيفي مى باشد كه شامل استفاده آگاهانه و گردآورى مجموعه‌اى از داده‌هاى تجربي است. روش گردآورى داده ها به صورت مطالعات كتابخانه‌اى و ميدانى مى‌باشد. آزمون نرمالینه One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test داده های تحقیق نشان می دهد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشند . جهت تعیین رابطه بین مساحت منطقه ، مساحت پارک ، سرانه پارک ، سرانه فضای سبز  و  جمعیت  از آنالیز آماریcorrelation coefficient  استفاده شده است . آنالیز اولیه نشان داده است که فرض نرمالیته ، خطی و همگن بودن واریانس (homoscedasticity ) داده ها  ننقض نشده است. یک رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  مساحت منطقه  با 0.0005 < p  0.3 r=  و21  n=وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر  مساحت منطقه 14.7 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است . رابطه بسیار ضعیف و منفی بین دو متغیر جمعیت و  مساحت پارک  با 0.0005 < p  0.087- r= و 21 n= وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر  مساحت پارک 1.5 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که درصد بسیار کمی است . رابطه ضعیف و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  سرانه پارک  با 0.0005 < p  0.139 r=  و 21  n=وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر سرانه پارک 1.9 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  سرانه فضای سبز  با 0.0005 < p  0.329 r= و   21  n=وجود دارد. متغیر جمعیت با متغیر سرانه فضای سبز 10.8 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است .رابطه ضعیف و منفی بین دو متغیر مساحت منطقه و  مساحت پارک  با 0.0005 < p 0.022-  r= و 21  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر مساحت پارک 0.04 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . رابطه ضعیف و منفی بین دو متغیر مساحت منطقه و  سرانه پارک  با 0.0005 < p 0.019-   r= و 21  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر سرانه پارک 0.03 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است . رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر مساحت منطقه و  سرانه فضای سبز  با 0.0005 > p  0.422  r= و  21  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر سرانه فضای سبز 17.8 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است .

چاپ شده در 96.12.23

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...