بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی ، تعهد سازمانی و رفتار فرانقشی در محیط زیست

مرضیه کریمیa، سیمین درویش نوریb، هلن مربی هروی *,c

aکارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

EMSD,c، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

Volume 1, Issue 6 (February-March. 2019)

چکیده مطلب

برخورد جامعه با محيط زيست تحت تاثير دركي است كه از آن دارد . هدف کلی پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ، رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی در ارتباط با مسائل زیست محیطی با نقش میانجی مسئولیت پذیری زیست محیطی  شهروندان است . تحقیق از نوع تحقیقات مروری و کتابخانه ای میباشد که منابع و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ایی و جستجوهای اینترنتی در کتب، مقالات و اینترنت جمع آوری شده است.رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تعهد سازمانی و رفتار های فرانقشی در ادبیات موضوع بررسی شده است . داده ها در نرم افزار19 SPSS وزن دهی شده و آنالیز همبستگی و Crosstabداده ها انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه قوی و مثبت بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی   0.980= r = 14, r وجود دارد (96% ) که در سطح 0.01 معنی دار است، رابطه خوب و مثبت بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای فرانقشی  0.682 = n = 14, r وجود دارد (46% ) که در سطح 0.01 معنی دار است ، رابطه خوب و مثبت بین تعهد سازمانی با رفتارهای فرانقشی  0.522= n = 14, r وجود دارد (27% ) که در سطح 0.01 معنی دار است. نتایج پژوهش نشان می دهد یکی از عواملی موثر در سرمایه های اجتماعی مشارکت اجتماعی است و مهمترین عامل در تعهد سازمانی آموزش و آگاهی بوده است .نتایج نشان می دهد افرادی که مشارکت اجتماعی زیادی داشته اند آگاهی بیشتری از محیط زیست داشته اند که دارای رفتار های زیست محیطی مثبتی بوده و به دنبال بهبود محیط زیست هستند .

قبول شده برای چاپ در 22 اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...