بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc*

a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران

b کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران

c استادیار ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱، ایران

Volume 3, Issue 17 (January-February. 2020)دوره 3 شماره 17

چکیده مطلب

ناتوانان جسمي ،معلـولان و جانبـازان ،بخشـي از افـراد جامعه اند كه همچون سايرين ،نيازمند استفاده از امكانات و خدمات عمومي هستند . هدف از تحقیق بررسی شاخص های توسعه پایدار در پارک خیام برای رفاه معلولین می باشد . روش تحقیق بصورت مشاهدات ميداني بوده و پرسشنامه ها توسط معلولان و جانبازانپارک خیام به عنوان نمونه پاسخ داده شده و نتایج مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی به موضوع اکوسیستم ها لازم است تحولی در اکوتوریسم پایدار صورت بگیرد به همین منظور ابتدا شناسایی نقاط قوت و ضعف با طرح پرسش هایی در مورد طبیعی ، تاریخی و مذهبی و فرهنگی ، انسان ساخت ، زیر ساخت ها در منطقه بررسی شده اند. سپس شاخص های مربوط به توسعه پایداراز جمله شاخص های حفظ منابع طبیعی ، درآمد زایی رشد اقتصادی ، امکان بهره برداری افراد از منابع ، اکوتوریسم پایدار ، وضعیت جغرافیایی ، امکانات برای معلولین ، امکانات برای عامه مردم در پارک خیام بررسی شده است. نتایج  نشان می دهد که 33.3 درصد از پاسخ دهندگان ابراز کرده اند که طبیعت منطقه دست نخورده نیست  و نظر منفی داشته اند درحالیکه 66.7 درصد بیان کرده اند که طبیعت منطقه دارای مناظر طبیعی و گونه های گیاهی و جانوری خوبی می باشد.همچنین کلیه پاسخ دهندگان ( 100 درصد ) ابراز کرده اند که منطقه از نظر تاریخی و مذهبی و فرهنگی  ، انسان ساخت و زیر ساخت ها مناسب می باشد . همچنین 50 درصد پاسخ دهندگان ابراز کرده اند که از امکانات موجود برای معلولین امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی مناسب نمی باشد و 50 درصد دیگر بیان کرده اند که امکانات ورزشی خوبی ایجاد شده است . کلیه پاسخ دهندگان ( 100 درصد ) ابراز کرده اند که شاخص های توسعه پایدار مناسب بوده است .جهت بهسازي فضاهاي عمومي براي توانمندسازي معلولان در بهره گيري بيشتر و بهتر از پاركها و فضاهاي سبز شهر، و سازگار ساختن اين كاربريهاي شهري با نيازهاي اين اقشار، بايد بيش از پيش توجه داشت.

قبول شده برای چاپ در 7 اسفند 1398

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...