بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران).

علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc*

a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران

b کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران

c استادیار ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱، ایران

Volume 3, Issue 17 (January-February. 2020)دوره ۳ شماره ۱۷

چکیده مطلب

ناتوانان جسمی ،معلـولان و جانبـازان ،بخشـی از افـراد جامعه اند که همچون سایرین ،نیازمند استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند . هدف از تحقیق بررسی شاخص های توسعه پایدار در پارک خیام برای رفاه معلولین می باشد . روش تحقیق بصورت مشاهدات میدانی بوده و پرسشنامه ها توسط معلولان و جانبازانپارک خیام به عنوان نمونه پاسخ داده شده و نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی به موضوع اکوسیستم ها لازم است تحولی در اکوتوریسم پایدار صورت بگیرد به همین منظور ابتدا شناسایی نقاط قوت و ضعف با طرح پرسش هایی در مورد طبیعی ، تاریخی و مذهبی و فرهنگی ، انسان ساخت ، زیر ساخت ها در منطقه بررسی شده اند. سپس شاخص های مربوط به توسعه پایداراز جمله شاخص های حفظ منابع طبیعی ، درآمد زایی رشد اقتصادی ، امکان بهره برداری افراد از منابع ، اکوتوریسم پایدار ، وضعیت جغرافیایی ، امکانات برای معلولین ، امکانات برای عامه مردم در پارک خیام بررسی شده است. نتایج  نشان می دهد که ۳۳.۳ درصد از پاسخ دهندگان ابراز کرده اند که طبیعت منطقه دست نخورده نیست  و نظر منفی داشته اند درحالیکه ۶۶.۷ درصد بیان کرده اند که طبیعت منطقه دارای مناظر طبیعی و گونه های گیاهی و جانوری خوبی می باشد.همچنین کلیه پاسخ دهندگان ( ۱۰۰ درصد ) ابراز کرده اند که منطقه از نظر تاریخی و مذهبی و فرهنگی  ، انسان ساخت و زیر ساخت ها مناسب می باشد . همچنین ۵۰ درصد پاسخ دهندگان ابراز کرده اند که از امکانات موجود برای معلولین امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی مناسب نمی باشد و ۵۰ درصد دیگر بیان کرده اند که امکانات ورزشی خوبی ایجاد شده است . کلیه پاسخ دهندگان ( ۱۰۰ درصد ) ابراز کرده اند که شاخص های توسعه پایدار مناسب بوده است .جهت بهسازی فضاهای عمومی برای توانمندسازی معلولان در بهره گیری بیشتر و بهتر از پارکها و فضاهای سبز شهر، و سازگار ساختن این کاربریهای شهری با نیازهای این اقشار، باید بیش از پیش توجه داشت.

قبول شده برای چاپ در ۷ اسفند ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0