مدیریت اثرات سوءکشاورزی بر حیات وحش.

مدیریت اثرات سوءکشاورزی بر حیات وحش.

بررسی مخاطرات کشاورزی برای حیات وحش.
هلن مربی هروی a، حسین زارعی b، امیر اردلان اکبریانc
a سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران
b کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA ، دانشگاه آزاد ساوه ، ایران
c کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه خواجه نصیر ، تهران ، ایران

چکیده مطلب
بسیاری از روشهای معمول کشاورزی خطر بالقوه ای را برای محیط زیست به وجود می آورند. در صورت وجود استانداردهای ضعیف عملکرد ، این میزان می تواند افزایش یابد. بیشترین موارد آلودگی به دلیل وجود پساب کشاورزی است که علاوه بر اینکه سبب شوری خاک می شوند حاوی کودهای شیماییی بوده و باعث مسمومیت شیمیایی حیات وحش می شوند. هدف از تحقیق ارائه روشهایی برای کشاورزان جهت کاهش این اثرات بوده است . نتایج بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد همه سموم دفع آفات باید مطابق با شرایط برچسب آنها استفاده شوند و کشاورزان باید از موارد قانونی عدم رعایت در استفاده آگاه باشند. همچنین باید برنامه ایی با هدف ارتقا بهترین روش استفاده و به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی سموم دفع آفات اجرا شود که طی آن طیف وسیعی از موارد جهت راهنمایی و بهترین روش ها ارائه شوند. زهکشی زیرسطحی کشاورزی برای جمع آوری آبهای اضافی یک فاضلاب است که احتمال تأثیر شدید بر تالاب ها و جمعیت حیات وحش را دارد. مسمومیت گسترده پرندگان مهاجر توسط آلاینده های آب زهکشی رخ داده است و جمعیت پرندگان آبزی در مسیرهای پرواز تهدید می شوند. بنابراین باید تغییراتی در شیوه های آبیاری به نفع کشاورزی و حیات وحش ایجاد شود زیرا آبیاری با زهکشی زیرسطحی تهدید دیگری برای وجود خطرناک بسیاری از جمعیت حیات وحش می باشد.
قبول شده برای چاپ در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 22 (February-March. 2021)سال ۴ شماره ۲۲

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0