بررسی مدیریت زباله ها در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در شهر تهران

بررسی مدیریت زباله ها در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در شهر تهران
چکیده مطلب
مریم مظاهری a، آرزو علیزاده b، یوسف بابایی مسدرقیc، هلن مربی هروی d،*
مدیریت پسماندهای بیمارستانی همواره یکی از مشکلات اساسی در بیمارستان¬ها به شمار می¬رود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت فعلی مدیریت زباله های بیمارستانی در بیمارستان فوق تخصصی تریتا در شهر تهران بوده است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می¬دهد که در تحقیقات مختلف تمرکز بر روی تفکیک زباله های بیمارستانی و چالش های حذف پسماندهای عفونی بوده است. سرانه تولید زباله در بیمارستانها ۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلوگرم در شبانه روز می باشد. همچنین سرانه تولید به ازای هر تخت ۳ الی ۴ کیلوگرم است. طبق بررسی انجام شده در سال ۱۳۹۹روزانه ۳ الی ۴ کیلو گرم پسماند از تعداد ۱۳۰ بیمارستان عفونی گزارش شده است. در بیمارستان فوق تخصصی تریتا تعداد کل تخت فعال در بیمارستان که زباله خشک تولید میکنند ۱۳۰ تخت است که به میزان ۳ الی ۴ کیلوگرم در روز زباله تولید می¬کنند. این رقم ۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلوگرم در روز میباشد. به هیچ عنوان بازیافت از زباله های مخلوط شده عفونی و غیرعفونی انجام نمیگیرد و حتی نان خشکهای آلوده که گاهاً با زباله های عفونی و آلوده مخلوط شده است، از میان زباله ها جدا نشده و بازیافت نمیگردد. وسیله جمع آوری زباله سطل مخصوص می باشد که همه آنها نیز درب دار میباشند و کارگران موظفند، این سطلها را به مکان نگهداری زباله انتقال دهند. بیمارستان دارای جایگاه موقت زباله/ اتاق مخصوص زباله است که جهت حمل زباله از بخشها به جایگاه موقت نگهداری/ اتاق مخصوص زباله از طریق بین های مخصوص حمل پسماند و توسط آسانسور مخصوص انجام می¬پذیرد. میانگین مدت زمان نگهداری موقت زباله در جایگاه ۱۲ الی ۱۵ ساعت میباشد که ۳ مرتبه در پایان هر شیفت کاری تخلیه می¬شود. در ۲ شیفت کاری روزانه یکبار شستشوی ظروف زباله صورت می¬پذیرد. بیمارستان از ماشینهای حمل زباله دارای کمپکت استفاده می¬کند و بازیافت تنها برای کارتن، حلب روغن و نان صورت می پذیرد.
قبول شده برای چاپ در ۳۰ دی ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0