بررسی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها برای تصفیه یا بازیافت فلزات سنگین ( روی ، نیکل ، کادمیوم ).

بررسی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها برای تصفیه یا بازیافت فلزات سنگین ( روی ، نیکل ، کادمیوم ).

چکیده مطلب

شهربانو بیگم مفیدیان a

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

Volume 4, Issue 5 (June-July. 2018)

هدف این پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت، ضعف،فرصت ها،و تهدیدات پیش روی صنایع بازیافت یا تصفیه  فلزات سنگین ( روی ، نیکل ، کادمیوم ) می باشد. این تحقیق – کتابخانه ای بوده و با بررسی پیشینه تحقیق فهرستی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت های پیش روی این صنعت بین عوامل تکنولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تهیه شده است . در مورد عوامل تکنولوژیکی درصد فراوانی متغیر ها بصورت :  میانگین ترکیب تهدید های عوامل تکنولوژیکی ۱۴%  ، فرصت ها ۷% ، نقاط ضعف ۴۵% و در نهایت نقاط قوت  ۴۳%  بوده است . در مورد عوامل اقتصادی درصد فراوانی متغیر ها بصورت: میانگین ترکیب تهدید های عوامل اقتصادی۱۴% ، فرصت ها ۵۰% ، نقاط ضعف ۳۶% و در نهایت نقاط قوت  ۳۵%  بوده است .در مورد عوامل اجتماعی درصد فراوانی متغیر ها بصورت: میانگین ترکیب تهدید های عوامل اجتماعی ۲۹%  ، فرصت ها ۲۹% ، نقاط ضعف ۵% و در نهایت نقاط قوت  ۹%  بوده است .در مورد عوامل زیست محیطی درصد فراوانی متغیر ها بصورت: میانگین ترکیب تهدید های عوامل تکنولوژیکی ۴۳%  ، فرصت ها ۱۴% ، نقاط ضعف ۱۴% و ن در نهایت قاط قوت  ۱۳%  بوده است . نقاط قوت عوامل تکنولوژیکی با ۴۳% نسبت به سایر متغیر ها بیشتر بوده است . نقاط ضعف عوامل تکنولوژیکی با ۴۵% نسبت به سایر متغیر ها بیشتر بوده است . فرصت های عوامل اقتصادی با ۵۰% نسبت به سایر متغیر ها بیشتر بوده است .تهدید های زیست محیطی با ۴۳% نسبت به سایر متغیر ها بیشتر بوده است . بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که بازیافت و تصفیه فلزات سنگین فرصت های اقتصادی زیادی دارد. ولی نقاط ضعف تکنولوژیکی بیشتری نسبت به نقاط قوت و تهدید های زیست محیطی دارد.

چاپ شده در ۹۷.۰۴.۱۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

*

code

0