بررسی همبستگی نوع منبع تغذیه آب با استخر آبگرم و سونا در شهر سرعین

بررسی همبستگی نوع منبع تغذیه آب با استخر آبگرم و سونا در شهر سرعین

شایان خلیلی ارجقی a ، مژگان زعیمدار*,b

a دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

چکیده مطلب

هدف از این تحقیق پیش بینی تغییرات تجهیزات ایمنی با وضعیت نگهبانی و حراست و نوع منبع تغذیه آب با امکانات استخر و سونا در استخرهای آبگرم شهر سرعین است. این تحقیق که توصیفی-  مقطعی می باشد با استفاده از چک لیست و مشاهده میدانی از ۱۱ استخر آبگرم شهر سرعین تهیه شده و در خرداد ماه ۱۳۹۶ مورد ارزیابی قرار گرفته است . قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه (Cronbach’s Alpha )
۰.۸۴۶  بوده و نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است . جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است . نتایج نشان می دهد نوع منبع تغذیه آب ۹۰.۹ درصد از طریق پمپاژ و ۹.۱ درصد از طریق چشمه بوده است .تعداد دفعات تعویض آب ۶۳.۶ درصد بصورت روزانه ، ۲۷.۳ درصد هفته ای یکبار و ۹.۱ درصد یکروز درمیان بوده است . تعداد افراد دارای گواهی آموزش بین صفر تا ۲۹ نفر ۶۳.۶ درصد بین ۳۰-۵۹ نفر ۲۷.۳ درصد بین ۶۰-۹۰ نفر ۹.۱ درصد بوده است . متوسط دمای آب بین ۳۰-۳۴ درجه ۹.۱ درصد بین ۳۵-۴۰ درجه ۵۴.۵ درصد بین۴۱-۴۵ ۳۶.۴ درصد بوده است. میزان همبستگی (R )  نوع منبع تغذیه و امکانات استخر و سونا در شهر  سرعین ۰.۶۷۱ بوده  که نشان دهنده درجه بالایی از همبستگی است. مقدار R۲ نشان می دهد ۴۵٪ از کل تغییرات امکانات استخر و سونا می تواند با نوع منبع تغذیه توضیح داده شود که متوسط است . میزان  ۰.۰۰۰۵ > p بوده که نشان می دهد امکانات استخر و سونا رابطه معنی داری با نوع منبع تغذیه دارد. ضریب غیر استاندارد شده، B، برای نوع منبع تغذیه برابر با ۰.۹ است. این بدان معنی است که با افزایش نوع منبع تغذیه ، امکانات استخر و سونا ۰.۹ افزایش می یابد . نوع منبع تغذیه آب از لحاظ آماری به طور معنی داری امکانات استخر و سونا ، ۷.۳۶۴ = (۱،۹) F ،  ۰.۰۰۰۵ > p ، ۰.۴۵۰ =    R۲را پیش بینی کرد. نوع منبع تغذیه به لحاظ آماری به طور قابل توجهی ، ۰.۰۵ > p امکانات استخر و سونا را پیش بینی کرده است . با تغییر نوع منبع مانند استفاده مستقیم از چشمه آب گرم به دلیل سردسیر بودن منطقه امکانات استخر به جهت عدم گرم کردن آب استخر و چرخش دایم آب گرم تاثیر مستقیمی در امکانات مورد استفاده استخر دارد که این امر می تواند از نظر مصرف انرژی و آب گرم ثانویه به محیط زیست کمک کننده باشد.

قبول شده برای چاپ در ۲ اسفند ۱۳۹۷

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0