بررسی چالش های جمع آوری و دفن زباله

بررسی چالش های جمع آوری و دفن زباله
هلن مربی هروی a
a سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

چکیده مطلب
سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجهی پسماندهای خانگی در نتیجه شهرنشینی سریع بوده ایم . شیوه های فعلی مدیریت پسماندهای جامد شهری را می توان با استفاده از نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید برای گزینش سیاست های بهینه استفاده نمود. این تحقیق با هدف کمک به درک وضع موجود مدیریت پسماندهای خانگی انجام شده است. تحقیق بوسیله مرور گزارش های دولتی ، مقررات مربوط به مدیریت پسماند و بررسی ادبیات موضوع حاصل گردیده است. این مطالعه دریچه ای را باز می کند که از طریق آن ذینفعان عمده درگیر می توانند شرایط داخلی و خارجی مدیریت پسماندهای خانگی را درک کنند که می تواند در توسعه و ارتقاء مدیریت زباله در سطح استراتژیک مفید باشد.
نتایج بررسی نشان داد که از بین کل شیوه های مدیریت زائدات تأکید یک فناوری واحد (مانند RDF) برای مدیریت کامل پسماندهای جامد مؤثر نیست ، و از این رو ترکیبی خاص از فناوری ها (به عنوان مثال کارخانه های کمپوست سازی/ تولید سوخت از زباله / واحد بازیافت) باید برای مدیریت پایدار زباله اتخاذ شود تا از تأثیرات جانبی دفن زباله بکاهد. علاوه بر این ، یافته ها نشان داد رویکرد بررسی نقاط ضعف ، تهدید ، فرصت و قوت می تواند به تدوین یک برنامه اقدام استراتژیک برای شهرهای پایدار کمک کند. بررسی نقاط قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت ها نشان می دهد که هر دو عوامل داخلی و خارجی در مدیریت زائدات نقش دارند. مهمترین مسئله داشتن سیاست و بودجه کافی و منطقی است. با این وجود ، عدم زیرساخت های کافی ، فقدان برنامه های بلند مدت، عدم مقبولیت اجتماعی ، عدم قطعیت سیاست ها ، ترس از دست دادن درآمدها وجود دارد. همچنین ارتباط ضعیف بین شهرداری و ساکنان و عدم شرکت در برنامه های تفکیک زباله وجود دارد.

قبول شده برای چاپ در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0