بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

بررسی چالش ها در فناوری بیوگاز برای شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها

* هلن مربی هروی a، فریبا همتیان b، جلیل بادام فیروز c

a سردبیر ، نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

b سرپرست و عضو گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

c رییس پژوهشکده و عضو هیات علمی گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

چکیده مطلب

استفاده از بیوگاز به دلیل حفاظت از محیط زیست و همچنین صرفه اقتصادی بسیار مورد توجه می باشد . هدف تحقیق بررسی نقاط قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در ایجاد کارخانجات بیوگاز در ایران است . روش تحقیق برپایه مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی میباشد . در این مطالعه مطالعات علمی گذشته که در مقاله ها ، کتاب ها و گزارش های ژورنالی منتشر شده را مرور کردیم تا چالش های پیش روی کارخانه های بیوگاز موجود را شناسایی کنیم. یافته ها به صورت دستی تفکیک شدند تا فقط نشریات مربوطه را در بر گیرند ، و منجر به ۴۶ مقاله ژورنالی شدند. برای شناسائی گسترده ای از ویژگی های مختلف کارخانه های بیوگاز مورد بحث در مطالعات منتخب ، مقالات بر اساس ویژگی های زیر طبقه بندی شده اند: محل مطالعه ، بستر مورد استفاده در کارخانه بیوگاز ، ظرفیت کارخانه بیوگاز ، و استفاده از خروجی ها. چالش های شناسایی شده از بررسی ادبیات موضوع بررسی شده و به سه گروه عوامل فنی ، مالی و اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های کلیدی در هر چالش در جداول جداگانه خلاصه شده و در نهایت نقاط قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت از آنها شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد این تکنولوژی دارای نقاط قوتی همچون فناوری پیشرفته ، راندمان بالا، تأثیرات زیست محیطی کمتر ، میزان انتشار گازهای گلخانه ای پایین ، قابلیت تجدید پذیر ، استفاده مجدد از زباله های زیستی / بازیافت ، انرژی پایدار ، محصول جانبی قابل استفاده مانند کود ، کاهش بوی بد ، بهبود عوامل بهداشتی ، استفاده /استفاده مجدد از محل های دفن زباله می باشد. نقاط ضعف ایجاد اینگونه کارخانجات شامل سرمایه گذاری بالا ، عدم سود آوری بدون تزریق تعرفه ها ، محدودیت های جغرافیایی ، عدم کارگر ماهر ، عدم آگاهی و تجربه کافی (بویژه در مورد باکتری های مورد استفاده در فرآیند تولید بیوگاز) و هزینه های بالای نگهداری می باشد.

قبول شده برای چاپ در ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0