بررسی گزینه های مدیریتی پسماند باغستان شهریار به روش ارزیابی چرخه عمر (Life Cycle Assessment)

بررسی گزینه های مدیریتی پسماند باغستان شهریار به روش ارزیابی چرخه عمر (Life Cycle Assessment)

چکیده مطلب

ساسان اسمعیلیa، ، حسین واعظ زاده *,b

a دانشجوی رشته ی محیط زیست ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی ،تهران و کدپستی ۷۷۸۷۱-۳۱۵۸۷،کشور

b استادیار، رشته ی محیط زیست ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی ،تهران و کدپستی ۷۷۸۷۱-۳۱۵۸۷،کشور

(Volume 2, Issue 2 (October-November. 2017

مدیریت مواد زائد جامد به عواملی چون تولید،ذخیره در محل،جمع آوری،حمل و نقل،پروسه و بازیابی و دفع مواد زائد جامد از جامعه ی صنعتی،مربوط می شود.امروزه،مدیریت مواد زائد جامد،یک فعالیت میان بخشی است که بر اساس اصول مهندسی، پایه ریزی شده است.همچنین این بخش شامل مسائل اقتصادی،شهری،برنامه ریزی محلی و علوم اجتماعی نیز می شود . جمع آوری و دفع بیش از ۳۵هزار تن زباله روزانه در ۵۳۰ شهر کشور با توجه به رشد روز افزون جمعیت و ازدیاد زباله که بازتاب آن، افزایش بی رویه ی هزینه های بهداشتی و اقتصادی کشور است،مساله ی مهمی است که باید از هم اکنون در برنامه های آموزشی،پژوهشی و اجرایی کشور؛مد نظر قرار گیرد. مدیریت جامع پسماند (Integrated Solid Waste Management) اصطلاحی است که برای کلیه ی فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند یک جامعه به کار می رود.هدف اصلی مدیریت جامع پسماند،سامان بخشیدن به پسماند جامعه به شیوه ای است که بهداشت عمومی و ملاحظات زیست محیطی و مطالبات مردم رابرای استفاده مجدد و بازیافت،برآورد نماید.روش ارز یابی چرخه ی حیات(Life Cycle Assessment) به عنوان یکی ازابزارهای پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب گزینه های مناسب تر برای دفع پسماند و کمک به مدیریت جامع پسماند تلقی می شود .در مطالعه ی حاضر از این روش به منظور بررسی وضعیت حاضر سامانه مدیریت پسماند شهر باغستان شهریار استفاده گردید.برای این منظور دو سناریو تعریف شد.سناریوی اول مبتنی بر انتقال ۱۰۰ درصد پسماند تولید شده به محل دفن وسناریوی دوم مبتنی برتبدیل۲۵درصد پسماند به کمپوست و انتقال چهار درصد آن به پروسه ی بازیافت و انتقال ۷۱ درصد باقی مانده به لندفیل می باشد .داده های مورد نیاز سیاهه نویسی چرخه ی حیات با بررسی منابع و تهیه پرسش نامه و تکمیل آن به وسیله پرسنل و نیز مطالعات صحرایی جمع آوری شد.سیاهه نویسی چرخه ی حیات به کمک نرم افزار IWM صورت پذیرفت.سپس نتایج به دست آمده از سیاهه نویسی به پنج طبقه اثر شامل مصرف انرژی،گازهای گلخانه ای،گازهای اسیدی،مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی تخصیص داده شد. نتایج حاکی ازآن بودکه با اعمال سناریوی دو نسبت به سناریوی یک،میزان مواردمذکور به خصوص گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .

چاپ شده در ۹۶.۸.۳۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0