تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست

تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست

مینو صفی پور a ، دکتر مژگان زعیم دار * b

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

چکیده مطلب

در این مقاله با مرور تحقیقات انجام شده و با توجه به مقاله های جدید در این زمینه به بررسی تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست پرداخته شده است . فرضیه تحقیق این است که تسهیم دانش بر محیط زیست تاثیر دارد. هدف از این تحقیق مقایسه بررسی میزان تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست است . مقدار ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بیشتر از ۷۸.۹ % بود . رگرسیون خطی برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل تسهیم دانش و محیط زیست بر متغیر وابسته شبکه های اجتماعی استفاده شده است . همبستگی متوسط و منفی بین دو متغیر مستقل محیط زیست و تسهیم دانش وجود دارد. یک همبستگی زیاد و مثبت و از نظر آماری مهم بین دو متغیر محیط زیست و شبکه های اجتماعی و دو متغیر تسهیم دانش و شکبه های اجتماعی وجود دارد. بر طبق مدل به طور آماری محیط زیست همبستگی قابل ملاحظه ای ” اهمیت”  ۰.۰۴۰ با شبکه های اجتماعی از تسهیم دانش با    ” اهمیت ”  ۰.۱۴۱ با شبکه های اجتماعی دارد . با توجه به یافته های تحقیق، تاثیر تسهیم دانش بر محیط زیست از نظر آماری متوسط و منفی است . درحالیکه تسهیم دانش و محیط زیست در شبکه های اجتماعی تاثیر زیاد و مثبتی دارد. بنابراین در انتشار مطالب در مورد محیط زیست باید در شبکه های اجتماعی دقت بیشتری نمود.

قبول برای چاپ ۳۰ دی ۱۳۹۷

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0