تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست

مینو صفی پور a ، دکتر مژگان زعیم دار * b

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

چکیده مطلب

در این مقاله با مرور تحقیقات انجام شده و با توجه به مقاله های جدید در این زمینه به بررسی تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست پرداخته شده است . فرضیه تحقیق این است که تسهيم دانش بر محیط زیست تاثير دارد. هدف از این تحقیق مقایسه بررسی میزان تاثیر تسهیم دانش در شبکه های اجتماعی بر محیط زیست است . مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده بيشتر از 78.9 % بود . رگرسيون خطي براي تعيين تأثير متغيرهاي مستقل تسهيم دانش و محیط زیست بر متغیر وابسته شبکه های اجتماعی استفاده شده است . همبستگی متوسط و منفی بین دو متغیر مستقل محیط زیست و تسهیم دانش وجود دارد. یک همبستگی زیاد و مثبت و از نظر آماری مهم بین دو متغیر محیط زیست و شبکه های اجتماعی و دو متغیر تسهیم دانش و شکبه های اجتماعی وجود دارد. بر طبق مدل به طور آماری محیط زیست همبستگی قابل ملاحظه ای ” اهمیت”  0.040 با شبکه های اجتماعی از تسهیم دانش با    ” اهمیت ”  0.141 با شبکه های اجتماعی دارد . با توجه به يافته هاي تحقيق، تاثير تسهیم دانش بر محیط زیست از نظر آماری متوسط و منفی است . درحالیکه تسهیم دانش و محیط زیست در شبکه های اجتماعی تاثیر زیاد و مثبتی دارد. بنابراین در انتشار مطالب در مورد محیط زیست باید در شبکه های اجتماعی دقت بیشتری نمود.

قبول برای چاپ 30 دی 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...