تبیین راهکارهای ارتقاءکیفیت زندگی با تاکید بر زیست پذیری خیابانها و عرصه های شهری (مورد پژوهشی : منطقه ۹ کلانشهر تهران).

مقاله مروری

تبیین راهکارهای ارتقاءکیفیت زندگی با تاکید بر زیست پذیری خیابانها و عرصه های شهری (مورد پژوهشی : منطقه ۹ کلانشهر تهران).

*مهسا باویلی  a

a دانشجوی دکتری شهرسازی؛, دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و نحقیقات، تهران، ایران

چکیده مطلب

تا کنون مفهوم کیفیت زندگی و معیارهای آن از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین خیابان از ابتدا عنصر اصلی ساختار شهر بوده و می تواند به عنوان یک فضای شهری انسان‌محور در ارتقا، زیست پذیری و کیفیت زندگی نقش داشته باشد. با ورود اتومبیل به فضاهای شهری به‌ تدریج انسان و نیازهای او به فراموشی سپرده شد و طراحی بر اساس حواس و ادراک انسان جایگاه خود را از دست داد. امروزه با فضاهای بی‌هویتی روبرو هستیم که در ذهن تصویری جز ترافیک سنگین و آلودگی صوتی به جا نمی گذارد. بیشتر خیابان‌ها تنها نقش عبوری و عملکرد دسترسی دارند و فعالیت‌هایی مانند مکث و سکون، تماشا و نشستن در فضای شهری از بین رفته‌اند. این پژوهش به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی از طریق زیست‌پذیر نمودن خیابان‌ها و فضاهای عمومی منطقه ۹ کلانشهر تهران به عنوان عرصه‌های شهری است. به همین منظور پس از شناخت و تعیین ابعاد و شاخص های موثر به بررسی گویه های انتخاب شده در ابعاد محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وکالبدی در دو ناحیه ۱ و ۲ منطقه ۹ کلانشهر تهران پرداخته شده است. پرسشنامه ای که با این هدف طراحی شده بود، بین شهروندان این نواحی توزیع و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج ۴ بعد و ۱۳ زیر معیارهای موثر در پژوهش به شناخت وضع موجود و بررسی معضلات می‌توان به ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود زیست پذیری نواحی و معابر آنها در مراحل بعدی شهر زیست‌پذیر پرداخت.

قبول شده برای چاپ در ۷ مرداد ۱۴۰۰

Volume 1, Issue 8 (June-July. 2021)

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0