تحلیل هزینه-منفعت انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر کرمان با استفاده از نرم افزار کامفار

مقاله پژوهشی

تحلیل هزینه-منفعت انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر کرمان با استفاده از نرم افزار کامفار

*حسین آشفته a، جواد نیرومندی سادات محله b،

a دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

b دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

 

چکیده مطلب

ایران در کمربند خشک جهان واقع شده و سه چهارم مساحت آن خشک است و از دیرباز نیز دچار کم آبی بوده است، در این مقاله با استفاده از روش هزینه-فایده به کمک نرم­افزار کامفار به تحلیل اقتصادی پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر سیرجان پرداخته می­شود. بر اساس نتایج نرم­افزار، سرمایه­گذاری اولیه این طرح معادل ۳۶۹۱۵۳۱۵۰۰۰۰۰ تومان برآورد می­شود. از طرفی ارزش خالص فعلی بدست آمده از صفر بزرگتر می شود، در نتیجه این پروژه، یک پروژه ی سود ده است. سپس با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه­ای ، به بررسی اثرات زیست­محیطی انتقال آب از حوضه خلیج فارس به فلات مرکزی پرداخته می­شود. بر اساس نتایج مقاله، معایب زیست­محیطی ناشی از احداث خطوط انتقال و بهره برداری طرح انتقال بین حوضه­ای آب بر مزایای آن غالب است. روش­های جایگزین عملیاتی طرح انتقال آب شامل  استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، جمع آوری آب باران در آبخیزها و جمع آوری رطوبت جو، صرفه­جویی و مدیریت آب در کشاورزی، خدمات و صنعت است و در انتها به بررسی مزایا و معایب استفاده مجدد از پساب پرداخته شده است.

قبول شده برای چاپ در ۲۵ آبان ۱۴۰۰

Volume 2, Issue 3 (Oct.-Nov. 2021)دوره ۵ شماره ۳

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0