تدوین استراتژی جهت بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل ونقل همگانی در شهرتهران به روش تحلیل SWOT

تدوین استراتژی جهت بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل ونقل همگانی در شهرتهران به روش تحلیل SWOT

چکیده مطلب

* کامران بخشی منجیلی a ، عباس خدادادیb، نازنین پیله وریc

a کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیریت اجرایی گرایش استراتژی،کدپستی۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱ ایران

 bاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیریت اجرایی گرایش استراتژی،کدپستی۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱ ایران

 cدانشیارگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیریت اجرایی گرایش استراتژی،کدپستی۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱ ایران

کلان شهر تهران ، به عنوان قطب اصلی توسعه شهری و مرکز تجاری و اقتصادی سطح کشور در دهـه اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است . تراکم شدید جمعیت ، وسعت  بی حد و حصـر  ، پراکنـدگی مراکز مختلف ، آلودگی هوا و صرف سالانه میلیون ها دلار تحت عنوان یارانه سوخت و انرژی در حمل و نقل درون شهری از جمله این مشکلات است که با برنامه ریزی مناسب ، توسـعه متناسـب ناوگـان حمـل و نقـل عمومی ، استفاده از یک سوخت بهینه و صرفه جویی در هزینه های انرژی بخش حمل و نقل درون شهری تا حدودی قابل حل و فصل می باشد . هدف تحقیق عبارت است از ارائه استراتژی های پیشنهادی در بخش بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل و نقل عمومی در شهر تهران است . در این تحقیق به تدوین استراتژی جهت بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل و نقل همگانی در شهرتهران به روش SWOT پرداخته شده است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش انجام توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق دارای سه دسته جامعه آماری می باشد اولی که مربوط به بخش کیفی تحقیق (جهت مصاحبه) تعداد پنج نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند ، دومی شامل کارکنان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۰۸ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و سومی برای بررسی چک لیست های SWOT، تعداد ۱۵ نفر از مدیران شرکت بودند که به دلیل تعداد کم آنها از روش سرشماری استفاده شد. جهت تصمیم گیری از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM استفاده شده است.  با توجه به نتایجی که از این تجزیه و تحلیل صورت گرفت ، استراتژی های پیشنهادی در بخش بهینه سازی مصرف سوخت از طریق حمل و نقل عمومی در شهر تهران عبارتست بودند از : بررسی و ارزیابی فن آوری ها و روش های کاهش مصرف سوخت متداول در بخش حمل و نقل ، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند ، تدوین معیارها، استانداردها و برچسب‌های انرژی و تبیین خط مشی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت.

 

درحال چاپ

برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0