مقاله مروری

Volume 1, Issue 2 (Apr.-May. 2022)

تدوین اصول قانونی محیط زیستی موثرجهت مقابله با پدیده گرد و غبار

مهدی نصر زاده گروی a، مهسا باویلی *b،

aدانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

b دکتری شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

پدیده گرد و غبار بر اثر دلایل متنوعی مانند دخالت های بشر در استفاده بیش از حد از منابع آب های سطحی و زیر زمینی، تخریب پوشش گیاهی،سدسازی غیر اصولی و تضعیف خاک و خشکسالی و تغییرات آب و هوایی رخ می دهد.هدف پژوهش تدوین اصول قانونی محیط زیستی موثر جهت مقابله با پدیده گرد و غبار است. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی و براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و جمع آوری داده ها از سایت های علمی معتبر می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد این پدیده علاوه بر مختل کردن زندگی عادی مردم تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب می شود و واکنش افکار عمومی را به دنبال دارد. خشکسالی اخیر، عدم وجود دیپلماسی بین المللی و توجه به قوانین و آیین نامه ها از عوامل موثر بر پدیده ریزگردها محسوب می شوند. از اصول استخراج شده بر مبنای مطالعات صورت گرفته می توان بر اصل ایجاد امنیت زیست محیطی، اصل توسعه پایدار در حقوق بین الملل، اصل ضرورت حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل پیشگیری،اصل اطلاع رسانی و اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین نام برد.

قبول شده برای انتشار 19 اردیبشهت سال 1401

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...